වන්නිල ඇත්තන් සිරස ලක්ෂපති තරගයෙන් රුපියල් මිලියනයක් ලබාගෙන රටටම පණිවිඩයක් දී ලක්ෂපති වැඩසටහනෙන් සමුගත් හැටි


jkaks, we;a;ka isri ,laIm;s ;r.fhka remsh,a ñ,shkhla ,ndf.k rggu m‚úvhla § ,laIm;s jevigyfkka iuq.;a yeá
rgu tl yqiaug n,d isá jevigyk fukak


Loading...

No comments:

Powered by Blogger.