හැමෝවම බයට් කරන පේෂල මනෝජ් අම්මවත් ළඟ තියාගෙන හොඳටම අඬයි (වීඩියෝ)


yefudaju nhÜ lrk fmaI, ufkdaÊ wïuj;a <Õ ;shdf.k fyd|gu w~hs ^ùäfhda& 
fmaI, ufkdaÊ lshkafka fï jk úg ,xldfõ bkak m%isoaO pß;hlafka' yenehs Tkak fuhd <Õ ljqre yß ysáfhd;a b;ska úkdYhla ;uhs'

fudlo yeu tlaflkduf.a fuhdf.a nhsÜ tlla fjkjd' úfYaIfhkau fl,af,da  ;uhs f.dvdlï nhsÜ fjkafka'

Tkak fldfydu yß yefudau nhsÜ lrkq fmaI,g fï <Õ§ f,dl= fohla jqKd' ta fudllao okakjdo yefudau nhsÜ lrk fmaI,f.a weia r;= jqKd Tkak'

ta fj,dfõ thdf.a wïu;a <Õ ysáhd'

fïl jqfKa fldfydu yß Tkak forK kd,sldfjka úlYh lrk —wïuhs uuhs— jevigyk w;r;=f¾§

fldfydu yß Tkak n,kakflda wïu .ek lshoa§ fmaI,f.a weia j,ska l÷¿ wdmq yeá
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.