ශ‍්‍රී ලංකා-රුසියා හොද හිත පළුදුවීමට ඉතා ආසන්නයි.. – රුසියාව ශ‍්‍රී ලංකාවට දන්වයි..


Y‍%S ,xld-reishd fydo ys; m¿ÿùug b;d wdikakhs'' - reishdj Y‍%S ,xldjg okajhs''
Y‍%S ,xldj yd reishdj w;r we;s fydo ys; m¿ÿùfï bvla we;s nj fld<U isák reishdkq ;dkdm;s wef,laiekav¾ fla' lrúÉ uy;d mjihs'

Y%S ,xld rch úiska weianeiafgdaia wdkhkh ;ykï lsÍu óg fya;=j njo mjik Tyq fï ms<sn| kej; i,ld n,kakehso b;d Wkkaÿfjka rcfhka b,a,d isák njo lshd isà'

ckdêm;sjrhd" w.ue;sjrhd iu.o fï iïnkaOfhka idlÉPd lr ;u fhdackd bÈßm;a lr we;s njo mjik reishdkq ;dkdm;skrhd fomd¾Yjhgu tlÕ úh yels tlÕ;djlg meñŒu wjYH njo ioyka lrhs'

Tyq jeäÿrg;a mjikafka weianeiafgdaia wdrla‍Is;j Ndú;ld lsÍu iïnkaOfhka furg ck;dj oekqj;a lsÍug reishdkq úfYaI{hska fhoùugo ;u rch iQodkï njhs'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.