ආ ඔයා කෑල්ලක් කන්න - ශිරන්තිට කේක් කවලා මහින්ද රාජපක්ෂ උදේම උපන්දිනේ සැමරූ හැටි - වීඩියෝ


wd Thd lE,a,la lkak - Ysrka;sg flala lj,d uyskao rdcmlaI Wfoau WmkaÈfka ieurE yeá - ùäfhda
uyskao rdcmlaI uy;df.a 71jk WmkaÈkh wog fh§ ;sfnkjd' ta fjkqfjka odkuh msxlï /ila meje;afjk njg jd¾;djk wo WoEik ueo uq,fka§ MR f,iska wl=re flgQ flala f.ähla lmñka uyskao rdcmlaI WmkaÈkh ieurefõ fï whqßka''''
Wmqgd .ekSu ( www.citizen.lk
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.