බුලත්විටත් කාලා හමාරයි


nq,;aúg;a ld,d yudrhs
Èjhsk mqrd ishÆu mdi,a wdY%s;j óg¾ mkaishhla olajd ÿr m%udKhl ÿïjeá iy ÿïfld< ksIamdok wf,ú lsÍu ;ykï lsÍug fi!LH wud;H rdð; fiakdr;ak fhdackd lr ;sfnkjd'

Tyq fuu woyia m, lf<a ÿïfld< yd uOHidr ms<sn| cd;sl wêldßh úiska wo meje;a jQ jevuq¿jlg tlafjñka'

tys § wud;Hjrhd i|yka lf<a yqKq iy mqjlaj,g tfrysj o oeä l%shdud¾. .ekSug bÈßfha § mshjr .kakd njhs'

yqKq iy mqjla furg ixialD;shg w;HjYH fohla jqj o tajd Ndú; lsÍu fya;=fjka jd¾;d jk ms<sld frda.Ska ixLHdj by< f.dia we;s njhs wud;H rdð; fiakdr;ak lshd isáfha'
Wmqgd .ekSu ( www.nethnews.lk
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.