විකෘති ආශාවන් තිබූ සැමියාව ඕස්ට්‍රේලියාවේදී මිටියෙන් ගසා මැරූ ලාංකික වෛද්‍යවරිය කඹලෙන් ලිපට වැටෙන ලකුණු


úlD;s wdYdjka ;snQ ieñhdj ´iag%ේ,shdfõ§ ñáfhka .id uerE ,dxlsl ffjoHjßh lUf,ka ,smg jefgk ,l=Kq
jir foll=;a udi lSmhlg u;af;ka Tiag%ේ,shdfõ Ôj;a jQ Y%S ,dxflah ffjoH hqj<la .ek wjdikdjka; mqj;la udOH jd¾;dj, m< ù ;snqfKah' ngysr Tiag%ේ,shdfõ fcr,agka ys Ôj;a jQ ffjoH Èfkakaø w;=fldar< iy ffjoH pduÍ ,shkf.a ta wjdikdjka; l;dj u;= jQfha ffjoH Èfkakaø w;=fldar<f.a wNsryia urKh;a iu.hs' wNsryilaj ;snqKq ffjoH w;=fldar<f.a urKfha ryia ish,a, fy<s jQfha fmrg;a jvd wjdikdjka; w;S;hlao" u;= lrñks'

ffjoH w;=fldar<f.a urKh iïnkaO ish¨‍ ‍fmd,sia mÍlaIK wjidkfha urKhg j.lsj hq;a;d njg m;a ù ;snqfKa Tyqf.a ìß| ffjoH pduÍ ,shkf.ahs' ‍fmd,sia mÍlaIKj,ska fy<sjqKq f;dr;=rej,g wkqj jir myla jQ ffjoH fom<f.a újdy Ôú;h i;=gqodhl tlla ù ke;' ffjoH w;=fldar< úlD;s ,sx.sl wdYdjkaf.ka fm¿Kq mqoa.,hl=j isg we;s w;r ffjoH pduÍ Tyqf.a widudkH Ôú;h ksid oeä mSvkhlg m;aj isg we;' ffjoH w;=fldar< urd oeóug uq,a ù we;af;a o Tyqf.a ta úlD;s udkisl;ajhu nj fmfka'

ish ieñhdf.a urKhg jroldßh njg ngysr Tiag%ේ<shdfõ wêlrKh u.ska ;SrKh flreKq ffjoH pduÍ ,shkf.ag isõ wjqreÿ isr o~qjula kshu jQ w;r o~qjï ld,h wjika jQ miq wehf.a Tiag%ේ,shdkq úid wj,x.= lr kej; Y%S ,xldjg túh hq;= njgo ;SrKh úh' fï jk úg ngysr Tiag%ේ,shdfõ .%sfkdõ l,dmSh isrf.or ish o~qjï ld,h f.jd ouñka isák ffjoH pduÍf.a o~qju ,nk jif¾ uq,a ld,h jk úg wjika jkq we;ehs wikakg o ;sfí'

láka lg me;sfrk fï wdrxÑh ffjoH pduÍ ;jÿrg;a msvkhg m;a lrkq ,en we;' ;uka m;aùug hk wjdikdjka; ;;a;ajh .ek ;ejq,g m;a ù isák ffjoH pduÍ ;uka kej; Y%S ,xldjg fkdhjk f,i b,a,ñka Tiag%ේ,shdfõ wd.uk" ú.uk wud;Hjrhd fj; ,smshla fhduqlr we;'

—uu fï ú¢k o~qjug mdol jqKq fya;= ldrKd iy tu isÿùfï miqìu Tnf.a wjOdkhg fhduq lsÍug uu leue;af;ñ' uu wjqreÿ .Kkdjla mqrd kskaod iy.; fiau m%pKavldÍ ne£ula ú¢ñka Ôj;a jqKq ;eke;a;shla fjñ' ud fj; ,enqKq kvq ;Skaÿj iy kvq ;Skaÿj ,nd §fï § wêlrKh yuqfõ bÈßm;a flreKq lreKq wdÈh ksido uf.a bÈß Ôú;hg n,mEula we;s jQjd hehs uu l,amkd lrñ' fï ish,a, ksid ud kej; Y%S ,xldjg .shfyd;a tys§ we;súh yels ;;a;ajhka ms<sn|j;a" udf.a iy udf.a Y%S ,xldfõ isák mjq‍f,a whf.a wdrlaIdj ms<sn|j;a uu lrorhg m;a ù isáñ' ud iïnkaOj isÿùï ish,a, Tiag%ේ,shdkq udOH u.ska fiau Y%S ,xldfõ udOH u.skao m%isoaêhg m;a ù ;snqKq nj o i|yka lrkq leue;af;ñ' ta ksid ud Y%S ,xldjg .shfyd;a ug;a udf.a mjq‍f,a ish¨‍ fokdg;a oeä wmyiq;djkag uqyqK §ug isÿjkq fkdwkqudkh' fï lreKq i,ld n,d udf.a Tiag%ේ,shdkq ùid wj,x.= fkdlrk f,ig;a" ud ,xldjg fkdhjk f,ig;a b,a,d isáñ'˜ f,i ffjoH pduß ,shkf.a wd.uk ú.uk wud;Hjrhd fj; hejQ ,smsfhys i|yka lr ;sfí'

ffjoH pduÍf.a b,a,Su ms<sn| wehf.a wd.uk ú.uk lghq;= ms<sn| kS;s{jrhd jeäÿrg;a lreKq bÈßm;a lr we;af;a wehf.a w;S; Ôú;h .ek lreKq f.k yer mdñks'

—udf.a fiajdodhlhd fonä Ôú;hla .; l< wfhla'˜ Tyq bÈßm;a lr we;s lreKqj, tfia lshefjhs'

—tla me;a;lska weh fnfyúka f.!rjh ,enQ nqoaêu;a ffjoHjßhla f,i fiajh lrñka isá flfkla' frda.Ska fjkqfjka b;du fjfyi ù lemùfuka lghq;= l< ffjoHjßhla f,ig f.!rjhg md;% jqKq flfkla' kuq;a wfkla me;af;ka weh b;du oreKq f,i wmfhdackhg ,lajqKq" ;ukaf.a jdish Wfoidu lghq;= l< mqoa.,hl= yd f.dvke.=Kq iïnkaOhl úkaÈ;fhlaj isá flfkla' ta iïnkaO;dj ksid weh b;du mSvkhg m;a ù isg ;sfnkjd' ,eÊcd iy.; l%shdldrlïj, f.dÿrla njg m;a ù weh mSvdjg m;a ù isá nj mÍlaIKj,§ ;yjqre jqKd' ta jf.au weh wd.uk" ú.uk kS;s W,a,x>kh lrñka Tiag%ේ,shdjg ixl%uKh jQ flfkla ‍fkfjhs'

iqoiqlï ,;a jD;a;slfhla úÈhghs weh Tiag%ේ,shdjg weú;a ;sfhkafka' weh fï jk úg ´kEjg;a jvd lrorj,g mSvdjkag ,la ù ;sfnkjd' weh kej; ,xldjg heùfuka isÿ jkafka weh ;jÿrg;a mSvdjg iy fõokdjg ,la ùuhs' wehg Y%S ,xldfõ§ ,efnk wdrlaIdj fln÷ fõoehs wmg úYajdihla ;nkak;a wmyiqhs' ta jf.au kej; Y%S ,xldjg heùfuka wef.a jD;a;sh Ôú;h mjd ì| jefgkakg bv ;sfnkjd'

fujeks ;;a;ajhka yuqfõ weh kej; Y%S ,xldjg heùug ;Skaÿ lsÍu idOdrK oehs is;d ne,Su jeo.;a' uf.a kï úYajdih fujeks idyisl wmfhdackhkag ,lajqKq úkaÈ;hka wdrlaId lr .ekSu Tiag%ේ,shdkq iudch úiska isÿ lrkq ,eìh hq;a;la kuq;a wmyiq ;;a;ajhka /ilg uqyqK ÿka wehj Tiag%ේ,shdfjkq;a msgqjy,a lsÍu ud is;kd f,ig wehg lïuq,a myrla .ikjd jeks fohla˜ hehso ffjoH pduÍf.a wd.uk ú.uk kS;s{jrhd jeäÿrg;a mjid we;'

ffjoH pduÍ ,shkf.a ish b,a,Sï ,smsh u.ska olajd we;s lreKq ms<sn| i,ld ne,Su bÈßfha § isÿjkq we;s nj;a" wehj Tiag%ේ,shdfjka Y%S ,xldjg tjkjdo" keoao hkak ;ju;a ksYaÑ;ju lsj fkdyels nj;a oek .kakg ;sfí'
Wmqgd .ekSu (  www.citizen.lkLoading...

No comments:

Powered by Blogger.