බ්‍රසීල පාපන්දු කණ්ඩායමක් සමගින් ගුවන් යානයක් කඩා වැටෙයි


n%iS, mdmkaÿ lKavdhula iu.ska .=jka hdkhla lvd jefghs
u.Ska 81 fofkl= iu.ska fldf,dïìhdfõ fuâ,ska .=jka f;dgqm, n,d mshdir lrñka ;snq weõfrda j¾.fha .=jka hdkhla .ukdka;hg ,Õd ùug fmr fuf,i lvd jeà ;sfnkjd'

hdkh ;=, n%iS, mdmkaÿ lKavdhulao isá njhs jd¾;d jkafka' mdmkaÿ lKavdhu meñfKñka isáfha ,nk 01 jeksod fldf,dïìhdfõ meje;aùug kshñ;j ;snq wjidk mdmkaÿ ;rÕhlg iyNd.S ùu i|ydhs'

fnd,súhdfõ isg fldf,dïìhdj n,d .uka lrñka ;snq fuu hkjd wk;=rg m;ajkakg we;af;a m%udKj;a bkaOk fkd;sîu fya;=fjka njhs w¨‍;au jd¾;d i|yka lrkafka'

flfia fj;;a fuu wk;=ßka 10 fofkl= ;=jd, ,nd ;sfnk njhs jd¾;d jkafka' wk;=ßka isÿ jQ ðú; ydks ms<sn|j fuf;la f;dr;=re ,eî keye'

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.