වාද්දුවේදි කාර් එක කෝච්චියේ ගැටෙන්න කළින් වෙච්චදේ


jdoaÿfõÈ ld¾ tl fldaÉÑfha .efgkak l<ska fjÉpfoa
jdoaÿj fmd;=msáh ÿïßh yria‌ ud¾.fha§ Bfha ^27 jeksod& iji 3'50g fkdie,ls,su;a whqßka Odjkh l< fudag¾ r:hla‌ YS>%.dó ÿïßhl .eàfuka mia‌fokl= ureuqjg m;aù we;ehs jdoaÿj fmd,sish mjihs'

fuu wk;=ßka ñh.sh mia‌fokdu msßñ mqoa.,hka nj o fmd,sish lshhs'

fudjqka yemS we;af;a ud;r isg fld<U n,d meñfKñka ;snQ YS>%.dó ÿïßhlh' fuf,i ñhf.dia‌ we;af;a jdoaÿj" jdähuxlv yd jia‌lvqj hk m%foaYj, mÈxÑj isá msh,a is,ajd" nkaÿ,d,a is,ajd" ÿñkao is,ajd" YiSkaø is,ajd" fld,aúka is,ajd hk wh nj;a Tjqka wjqreÿ 40 ;a 50 ;a w;r jhfia miqjkakka nj;a fmd,sish lshhs'

fuu msßi jdoaÿj fud,a,sf.dv m%foaYfha fjr< ;Srhl ys| úfkdao ùfuka miqj wdydr /f.k taug h<s fudag¾ r:fhka .d¨‍ mdr foig meñfKñka isg we;' ta wjia‌:dfõ wk;=r isÿ jQ ÿïßh .uka ud¾.fha f.aÜ‌gqlre tla‌ ÿïßh f.aÜ‌gqjla‌ jid wfkla‌ f.aÜ‌gqj jid oeóug hoa§ meñfKñka ;snQ fudag¾ r:hg w; ouñka fldaÉÑhla‌ tkjd odkak tmd odkak tmd… hEhs lE.id we;;a tu wjjdo fkd;ld fudag¾ r: ßhEÿre ÿïßh ud¾.hg r:h oukjd;a iuÕu YS>%.dó ÿïßfha .eà we;ehs fmd,sia‌ mÍla‍IKj,§ fy<s ù ;sfí'

ÿïßfha .eàu;a iuÕ fudag¾ r:h ÿïßfha weñŒ óg¾ 500 la‌ ÿrg we§ f.dia‌ k;r ù ;snQ nj o fmd,sish lshhs'

ñh.sh ish¨‍ fokdu u;ameka mdkh lr isákakg we;ehs iellrk nj o fmd,sish mjihs'

ñh.sh wh w;r jHdmdßlhkao" wêlrK fiajlhl= iy ;%sfrdao r: ßhEÿrl= o isák nj fmd,sish lshhs'

ñh.sh mia‌fokdf.a mYapd;a urK mÍla‍IK wo ^28 jeksod& mdkÿr frdayf,a§ isÿlsÍug kshñ;h'

fï ms<sn|j jdoaÿj fmd,sia‌ ia‌:dkdêm;s m%Odk fmd,sia‌ mÍla‍Il wð;a l=udr msá., uy;df.a Wmfoia‌ u; r:jdyk úu¾Yk wxYfha ia‌:dkdêm;s Wm fmd,sia‌ mÍla‍Il isßj¾Ok uy;df.a fufyhùfuka fmd,sia‌ ierhka w,aúia‌ ^26611&" fmd,sia‌ fldia‌;dm,ajreka jk fmf¾rd ^84803&" iqmqka ^34483& hk ks,OdÍyq jeäÿr mÍla‍IK isÿlr;s'

m%§ma m%ikak iurfldaka" úchisß úoHdfialr" úð;d ,shkf.a - mdkÿr iy isßfidau iqfiõfyajd - jdoaÿj
Wmqgd .ekSu Èjhsk mqj;amf;ka
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.