කොළඹ මහල් නිවාසවලට කුඩු බෙදන ‘‘සුද්දිගේ අක්කා’’ අත්අඩංගුවට


fld<U uy,a ksjdij,g l=vq fnok ‘‘iqoaÈf.a wlald’’ w;awvx.=jg
fnd/,a, iy fougf.dv uy,a ksjdi ixlS¾Kj, u;aøjH cdjdrfï ksr; jk nj lshk m%Odk fmf<a u;aøjH cdjdrïldßhla jk iuß ksixi,d fyj;a" iqoaÈ kue;s ldka;djf.a ifydaoßh w;awvx.=jg f.k ;sfnkjd' 

fmd,sia uQ,ia:dkh lshd isáfha 45 yeúßÈ wod< ldka;dj fyfrdhska ñ,s.%Eï 950la iu.ska fnd/,a, - fk;air m%foaYfha§ fmd,sia úfYaI ld¾h n,ldh Bfha miajrefõ w;awvx.=jg f.k we;s njhs'

fougf.dv uy,a ksjdij, ixlS¾Kj, u;aøjH cdjdrfï ksr; jk iqoaÈ keu;s wkaj¾: kdufhka y÷kajk m%Odk ielldßh fuu ldka;djf.a jeäuy,a fidfydhqßh njg wkdjrK ù ;sfnkjd' 

weh fuf;la w;awvx.=jg m;aù fkdue;s nj i|yka' 

weh w;awvx.=jg .ekSu i|yd úfYaI fmd,sia lKavdhula fhdojd we;s njhs jd¾;d jkafka' 

fudjqka lKavdhula f,i fuu u;al=vq cdjdrfï ksr;jk njg uQ,sl mÍlaIKj,§ wkdjrK ù ;sfnkjd' 

miq.shod fnd/,a, m%foaYfha§ fuu lKavdhug iïnkaO mqoa.,fhl=o fmd,Sish u.ska w;awvx.=jg .ekqKd' 

Tyq i;=j ;sî fyfrdhska .%Eï 5la fnd/,a, fmd,Sish fidhd .;a;d' 

w;awvx.=jg .;a ldka;dj fnd/,a, fmd,Sish fj; fhduq lr ;sfnkjd' 
Wmqgd .ekSu ( www.hirunews.lk

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.