මවට ගහලා ඉළ ඇට කඩපු පුතකුට දිට්ඨ ධම්මවේදනීය කර්මය පලදීලා


ujg .y,d b< weg lvmq mq;l=g ÈÜG OïufõokSh l¾uh m,§,d
ish ujf.a b< weg folla ì£hEug mhska myrÿka kreu mq;l= Bfha ^6od& lE.,a, rxj, m%foaYfha m%Odk ud¾.fha .uka lrñka isáh§ yÈisfha weojeà ñhf.dia we;ehs lE.,a, fmd,sish lshhs'

fuf,i ñhf.dia we;af;a lE.,a, .,s.uqj m%foaYfha mÈxÑ wújdyl mqoa.,hl= nj fmd,sish lshhs'

ñhf.dia we;s mqoa.,hd óg jir .Kkdjlg by;§ fjßu;ska ksfjig meñK ish ujf.a mmqj m%foaYhg mhska myr§ we;' myr§fuka miq ujf.a b< weg folla ì£ miqj weh ñhf.dia ;sfí'

myrÿka wjia:dfõ uj ish mq;%hdg m%ldY lr we;af;a —WU wo ug b< weg folla lefvkak myrÿkakd' ljod yß ojil WUg Wreu fjkafka uymdr ;uhs' uymdf¾ jeà ljod yß ojil WU ueß,d hhs˜ hkqfjks'

ld,hla ;siafia l=,Sjev lrñka Ôj;aj isg we;s fï kreu mq;d Bfha ^6od& lE.,a, rxj, m%foaYfha m%Odk ud¾.fha .uka lrñka isáh§ ìu weojeà tu ia:dkfha§u ñh f.dia we;' tu ia:dkfha isá mqoa.,hka msßila fmd,sishg m%ldY lr we;af;a fuu mqoa.,hd tod ish ujg mhska myrÿka wjia:dfõ§ uj m%ldY l< foa wo isÿù we;s njhs'

ñh.sh mqoa.,hdf.a uD; foayh lE.,a, uy frdayf,a uD; YÍrd.drfha ;ekam;a lr we;s w;r Bfha ^6od& oyj,a urK mÍla‍IKh isÿ lsÍugj;a uD; foayh Ndr .ekSugj;a {d;Ska fkdmeñ‚ nj;a fmd,sish lshhs' isoaêh iïnkaOfhka lE.,a, uQ,ia:dk fmd,sisfha fmd,sia ierhka tÉ'tï'tia'tia' fyar;a ^48782&" fmd,sia fldia;dm,a ‍^27299& hk ks,OdÍka jeäÿr mÍla‍IK fufyhjhs'

ouqKqfmd< - pñkao ch,;a
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.