අතීතයේ භයානක මතකයන් සිහිකරවමින් ජපානයේ භූ කම්පනයෙන් නැවතත් මුහුදු රළ ගොඩබිමට ආ අයුරු - වීඩියෝ


w;S;fha Nhdkl u;lhka isyslrjñka cmdkfha N+ lïmkfhka kej;;a uqyqÿ r< f.dvìug wd whqre - ùäfhda
cmdkfha f*dl=Isud fmfofia ßÉg¾ udmdxl 6'9l N+lïmkhla isÿj we;ehs úfoia udOH jd¾;d l<d'

N+ lïmkh;a iuÕ iqkdñ wk;=re ix{do ksl=;a lr we;s w;r ta iu. fjr<dikak fmfoiaj,ska ck;dj bj;a lereKq w;r N+lïkh fya;=fjka isÿjQ ydks iïnkaOfhka fuf;la jd¾;d ù ke;'

N+ñ lïmdj fgdalsfhda w.kqjrg o n,md we;ehs jd¾;d jk w;r N+ lïmkfhka miq meh 5la we;=<; miq lïmk 8la o we;sjQ nj cmdk jd¾;d i|yka lrhs' N+ lïmkh iuÕ uqyqÿ r<o f.dvìug meñK we;s w;r fï tu wjia:djkaj, ùäfhda tl;=jl=hs'''''
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.