අමරදේවයන්ගේ දේහය වෛද්‍ය විද්‍යාලයට දුන්නේ නැත්තේ ඇයි - නොදත් කතාවේ ඇත්ත පුතු හෙළි කරයි


wurfoajhkaf.a foayh ffjoH úoHd,hg ÿkafka ke;af;a wehs - fkdo;a l;dfõ we;a; mq;= fy<s lrhs 
rxck wurfoaj hkq wfmka iuq.;a wdpd¾h mKaä;a ví,sõ'ã'wurfoajhkaf.a mq;Kqjka'

Tyq ;u mshdf.a úfhdaj ms<sn|j i;swka; mqj;am;lg lreKq i|yka lr ;sfnkjd'

tys§ Tyq foayh fld<U ffjoH úoHd,hg ndr§fï ;SrKh fjkia lsÍu iïnkaOfhka lreKq olajd ;snqKd'

—ñh.sh ojil foayh fld<U ffjoH úoHd,hg fokak ;d;a;d iy wïud l;d fj,d bkak we;s' wïud wmg lSfõ ta ;SrKh bgq lruq lsh,hs' kuq;a ;d;a;d wfma jqK;a" wmg whs;s keye lsh,d ta fudfydf;u wms yefudagu f;areKd' ;d;a;d rgg whs;s iïm;la'

ta jf.a wdorŒh m%isoaO flkl=f.a foayhla ffjoH úoHd,hg ÿkak;a" Ndr.kak f,dl= leue;a;la ffjoHjrekaf.a ke;s nj;a wmg f;areKd' fudlo wurfoaj i¾g fldfyduo ta foa lrkafka lshk .eg¨‍j thd,g;a ;snqKd' wka;sfï § ;d;a;dg wdorh l< fï rfÜ ñksiaiq fjkqfjka ;SrKh fjkia lrkak wfma wïud leue;s jqKd'

Th fhdackd w;f¾ wurfoajhkaf.a foayh ixrlaIKh lruq lsh,;a ldf.ka yß fhdackdjla wdjd' ta woyig kï wms ljqre;a úreoaO jqKd' fudlo tl w;lska tal wfma ixialD;sh kffuhs' wksla w;g wurfoajhkaf.a ks¾udK iy t;=udf.a o¾Ykh ñi ksi, foayh l,a ;nd .ekSu mqyq jevla lsh,hs wmg ysf;kafka˜ hkqfjka Tyq tys§ i|yka lr ;snqKd'
Wmqgd .ekSu ( www.nethgossip.lk
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.