කොළඹ ප‍්‍රසිද්ධ කාන්තා පාසලක් අසල ගණිකා නිවාසයක්


fld<U m‍%isoaO ldka;d mdi,la wi, .‚ld ksjdihla
fld<U 7 ms;a;,ykaÈh m‍%foaYfha msysá m‍%isoaO nd,sld mdi,la wi, Ök wjkay,la uqjdfjka rd;‍%S iudc Yd,djla iy .‚ld ksjdihla mj;ajdf.k hk njg f;dr;=re ,eî ;sfnkjd'

fuu .‚ld ksjdih msysgd we;af;a wod< úoHd,hg óg¾ 100lg;a jvd wvq ÿrlska'

.‚ld ksjdih wdikakfha NslaIq fkajdisld.drhla o msysgd we;s njhs jd¾;d jkafka'

fï iïnkaOfhka úoHd,fha bf.kqu ,nk fouõmshka mssßila ckdêm;sjrhdg o ,sÅ;j oekqï § we;ehs i|yka'


Loading...

No comments:

Powered by Blogger.