"දැන් සතපහකට මාව ගන්න ගන්නෙත් නැහැ"- ලෝචනා ඉමාෂි සැමියා ගැන දැන් කියන කතාව


˜‍oeka i;mylg udj .kak .kafk;a keye˜‍- f,dapkd budIs ieñhd .ek oeka lshk l;dj 
ckm%sh rx.k Ys,amskshl jk f,dapkd budIs fïjk úg udi ;=kl mqf;l=f.a ujla'

mq;df.a ku fka,l kjr;ak'

mq;d bm§u;a iu. ieñhdf.a ie,ls,a, f,dapkdf.ka .s,sys,d o hkak mqj;am;a idlÉPdjl§ úuid ;snqKd'

—ta .ek kï lsh,d jevla keye' wvqhs fkfuhs' oeka i;mylg udj .kak .kafk;a keyefka' uu fldfya yß hkjd lsõfjd;a" wfka Thd ´k ;ekl .syska tkak yenehs <uhdj f.kshkak kï neye lsh,d lshhs'

flda,a lrmQ .uka flda n,kak lsh,d nndj ;uhs wykafka' ta ú;rla fkfuhs mq;dj yßhg fmkakkak;a ´fka' jerÈ,dj;a leurdj tfyg fufyg fj,d nndf.a ll=,la yß fmkqfka ke;akï" lk msfrkak wy.kak mq¨‍jka' uf.a uQKj;a n,kak u;lhla keyefka' uu;a b;ska fudlgo l;d wykafka lsh,d nndj ú;rla fmkakkjd'˜ hkqfjka f,dapkd Bg ms<s;=re ,nd§ ;sfnkjd'
Wmqgd .ekSu ( www.nethgossip.lk

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.