‘මේකද යහපාලනේ.. නීලම් කියන්නේ කවුද.. මේ ගැන පරීක්‍ෂණයක් කල යුතු නොවේද’


‘fïlo hymd,fka'' kS,ï lshkafka ljqo'' fï .ek mÍla‍IKhla l, hq;= fkdfõo’ - fmd,siam;sg uy iNdjl wd ÿrl;k weu;;=ula fukak''
fmd,sia fomd¾;fïka;=fõ§ ieureï W;aijhla Bfha Èkfha r;akmqrfha§ mej;s w;r ty oeureï W;aijh wu;ñka isáh§ fmd,siam;sjrhdg ,enqKq ÿrl;k weu;=ulg Tyq ms<s;=re ÿka wdldrh isri rEmjdysksh úldYKh lf,ah'

‘hymd,kh fïlo'' kS,ï lshkafka ljqo'' fï .ek mÍla‍IKhla l, hq;= fkdfõo’ hk úfYaIKhkao m‍%jD;a;sh wjidkfha m‍%YaK f,i ;srfha m‍%o¾YKh úh'
Wmqgd .ekSu ( www.lankacnews.com

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.