ලංකාවේ ලිංගික ශ්‍රමික කාන්තාවන් ගැන සමීක්‍ෂණයකින් හෙළිවුන දේ


,xldfõ ,sx.sl Y%ñl ldka;djka .ek ióla‍IKhlska fy<sjqk foa
HIV$AIDS ffjrih me;srùug jeä jYfhka odhl jk wjodkï lKa‌vdhula‌ jYfhka ie,flk ,sx.sl Y%ñl ldka;djka fodf<dia‌ oyia‌ ;=kaish úiskjh;a myf<dia‌ oyia‌ wgish ;sia‌myla‌ w;r ixLHdjla‌ furg isák nj ióla‍IKj,§ wkdjrKh ù we;ehs cd;sl ,sx.dY%s; frda.$taâia‌ u¾ok jevigyk mjihs'

fuu ,sx.sl Y%ñlhka i;shg Èk 3 ;a 5 ;a w;r ld,hla‌ ,sx.sl Y%uh wf<ú lrk nj fy<s ù we;ehs tu jevigyfkys jix.; frda. úfYaI{ ffjoH Y%shdldka;s fnkr.u uy;añh mjikakSh'

flfia jqjo Y%S ,xldfõ fuu ixLHdjg jvd jeä ,sx.sl Y%ñl ldka;djka ixLHdjla‌ isák nj weia‌;fïka;= lr we;s w;r tu ixLHdj ydr,la‍I mkaoyilg jvd jeä úh yels nj rdcH fkdjk ixúOdk m%ldY lr isà'

tauka;s udrfò
Wmqgd .ekSu Èjhsk mqj;amf;ka
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.