මීගමුවේ සුපිරි හෝටලයක සම්බාහන කාමරයේ වෙච්ච කැතවැඩේ


ó.uqfõ iqmsß fydag,hl iïndyk ldurfha fjÉp le;jefâ
ksjdvqjla‌ .; lsÍug ó.uqfõ iqmsß ixpdrl fydag,hla‌ fj; meñ‚ 34 yeúßÈ cmka cd;sl iqrEmskshla‌ ;u YÍrh iïndykh lr.ekSug tu fydag,fha uidþ uOHia‌:dkh ^Massage room& fj; meñ‚ wjia‌:dfõ wef.a ryia‌ m%foaYh ia‌m¾Y lrñka wehg ,sx.sl w;jr l< tu fydag,fha fiajlhl= ó.uqj fmd,sish u.ska w;awvx.=jg f.k we;'

w;awvx.=jg .;a ó.uqfõ mÈxÑ ið; ,la‍Idka m%kdkaÿ ^30& kue;a;d ó.uqj fmd,sisfha ierhka ^49241& ðkodi uy;d úiska wêlrKh yuqjg meñKùfuka miq tu iellre remsh,a 5"000 l uqo,a wem iy remsh,a ,la‍Ihl YÍr wemu; w;awvx.=fjka uqodyeÍug ó.uqj m%Odk ufyia‌;%d;a reÑr je,sj;a; uy;d ksfhda. lf<ah'

ierhka ^49241& ðkodi uy;d meñ‚,a, fufyhúh' w.;shgm;a md¾Yajh fjkqfjka fcHIaG kS;s{ f.dâm%sl=f¾ uy;d fmkS isáfhah'

ó.uqj iuQy - úu,a lS¾;s
Wmqgd .ekSu Èjhsk mqj;amf;ka
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.