අමරදේවයන්ගේ ඓතිහාසික ඡායාරූපයක් මෙන්න...


wurfoajhkaf.a ft;sydisl PdhdrEmhla fukak''' 
mKaä;a wurfoajhka" furg ìysjQ ;j;a úYsIaG l,dlrejka ;sfokl= jk idaunkaÿ úoHdm;s" foajmqr" wdkkao iurfldaka iy Ñ;%fiak hk l,dlrejka iu. ;=reKq úfha§ .;a PdhdrEmhla'

wurfoaj" idaunkaÿ úoHdm;s" foajmqr" wdkkao iurfldaka iy Ñ;%fiak ^jfï isg&


Loading...

No comments:

Powered by Blogger.