තරුණියකගේ ඇඟට අරක් ගත් රාක්ෂයෙක් ඇයගේ ශරීරයෙන් පන්නා දැමූ ලංකාවේ කොල්ලෙකුගේ වැඩක්


;re‚hlf.a weÕg wrla .;a rdlaIfhla wehf.a YÍrfhka mkakd oeuQ ,xldfõ fld,af,l=f.a jevla

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.