ඩොනල්ඩ් ට්‍ර්ම්ප් ගේ බාල පුත්‍රයාට කැත වැඩක් කරලා


fvdk,aâ g%aïma f.a nd, mq;%hdg le; jevla lr,d
weußldkq ckdêm;sjrKh ch.;a fvdk,aâ g%aïma f.a nd, mq;%hd jk oi yeúßÈ nerka Táiï frda.fhka fmf,k njg l;djla me;sfrñka hkjd'

fï l;dj me;sfrkak fya;=fj,d ;sfhkafka ckm;sjrKh ch wrka ch.%dyS l;dj mj;ajoa§ nerka ;ukaf.a mqgqfõ jdäù isá wdldrh iy" tys§ Tyq tl úÈylg fkdysàu'
fï lg l;dj .ek iuyre ùäfhda;a yo,'

yenehs fï l;djg úfrdaOh m,lrk iEfyk m%udKhl=;a bkakjd'

ta msßi lshkafka nerka tfyu fkfuhs" tfyu jqk;a Tyq wfkla wh jf.au idudkHhs lsh,hs'

ta jf.au we,anÜ whskaiaghska" täika" fudidÜ" ßpâ n%ekaika jkakka mjd <ud l< fujeks ;;ajhkag uqyqK §mq wh lsh,;a fuys i|yka'

orefjl=g fujka úfYaI ;;ajhla we;akï Tyqg wehg wfkla orejkag fukau wdorh" wjfndaOh §u b;d jeo.;a lsh, jf.au foYmd,kh ksid fmdä <uhskag tl tl foa lshk tl le;hs lsh,;a fï wh lshkjd'
Wmqgd .ekSu ( www.gossipking.lk
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.