''ළඟදීම එළියට එනවා, ආවම බලාගමු, දැන් සතුටුයි ද ?'' පෝරකයට යන අතරේ අතකොටා චන්ඩි පාට් දමමින් කියූ කතාව


zz<Õ§u t<shg tkjd" wdju n,d.uq" oeka i;=gqhs o @zz fmdarlhg hk w;f¾ w;fldgd pkaä mdÜ ouñka lshQ l;dj
oer‚h., kQßhj;a; j;= wêldßjrhd >d;kh lsÍu iïnkaOfhka tu m%foaYfha md;d, l%shdldÍkaf.a by<u ;ek .;a w;fldgd we;=¿ 18la t,a,d ueÍug miq.shod ksfhda. flreKd'

fuu >d;khka fufyhjQ w;fldgd oer‚h., m%dfoaYSh iNdfõ uka;%Sjrfhla f,io lghq;= lr ;sfnkjd' tl,d isgu udOHg fukau fmd,sisj,go ;¾ck lrñka uer md,khla f.k .sh wks,a pïmsl úfÊisxy fkdfyd;a ‘w;fldgd’ urK o~qju ÿka Èkfha udOHfõ§ka iu. .egqula we;s lr .ekSug W;aidy ord ;sfnk njgo jd¾;d fjkjd'

urK o~qju kshu jQ miqj w;fldg we;s msßi nkaOkd.drh fj; /f.k hoa§ udOHfõ§ka úiska Tjqkaf.a PdhdrEm ,ndf.k ;sfnkjd' tys§ w;fldgd mjid zzTng i;=gqhs o oekazz mjiñka —we;s ;rï .kak' <Õ§u t<shg tkjd'wdjyu n,d.uq ˜ hehs udOHfõ§kag ;¾ckh lr ;sfnk nj oek.kakg ,efnkjd'
Wmqgd .ekSu ( www.citizen.lk
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.