ලාංකිකයෙක් හැදූ චිත්‍රපටයකට කවුරුත් නොදැනම ඩොනල් ට්‍රම්ප් රංගනයෙන් දායක වී ඇති බව හෙළිවෙයි - වීඩියෝ


,dxlslfhla ye¥ Ñ;%mghlg ljqre;a fkdoeku fvdk,a g%ïma rx.kfhka odhl ù we;s nj fy<sfjhs - ùäfhda
f,dal n,j;d jkakg f;aÍ m;aj isák fvdk,a g%ïma iïnkaOfhka fï jk úg f,djmqrd úúO mqj;a jd¾;d fjkjd'

ta w;r Tyq ,dxlSh Ñ;%mg ksIamdolfhl= jk pkaøka r;akï iu ksIamdokh l,  Ñ;%mghlg rx.kfhka odhl jQ nj fï jk úg jd¾;d fjkjd'

ta 1989 j¾Ifha t<soelajQ Ghosts Canzt Do It kï Ñ;%mgfha jk w;r g%ïma tys mK fmdjkafkao fvdk,a g%ïma kï pß;hlghs'

fuu Ñ;%mgfha o¾Yk rgj,a lsysmhl§u rE.; lr we;s w;r ud,Èjhsk" weußldj fukau Y%S ,xldfõ .d,a, m%foaYfha§ rE.; lsÍï isÿlr we;s nj oek.kakg ,efnkjd'

wdorh fukau ;%dih uiqjQ fuu Ñ;%mgh i|yd ,dxlslhska lsysmfofklau Tjqkaf.a odhl;ajh ,nd § ;sfnk w;r tys o¾Yk ;< l<ukdlrKh lr we;af;a ,dxlslfhl= jk Ainsley De Silva úiska'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.