මන්දගාමී බැංකු සේවිකාවයැයි ලෝකයම හිනාවුණු ප්‍රේම්ලතාගේ ජීවිතය ගැන ඔබ අඬවන, ඔබ නොදුටු සංවේදී පැතිකඩ - වීඩියෝ


ukao.dó nexl= fiaúldjhehs f,dalhu yskdjqKq fma%ï,;df.a Ôú;h .ek Tn w~jk" Tn fkdÿgq ixfõ§ me;slv - ùäfhda
iuyr ñksiaiq .ek msg;ska n,,d ;SrK .kak wh fï f,dafla ´ks ;rï bkakjd' ta úÈhg Tjqkaf.a hï lsis wvqmdvqjla .ek f,dl=jg l;d l<;a we;=,;ska Tjqkaf.a Ôúf;a iïmQ¾Kfhkau fjkia l;djla fjkak mq¨‍jka'

<ÕÈ ojil;a ta jf.a isoaêhla f,dafla mqrdu ld;nyg ,lajqKd' weh bkaÈhdfõ nexl=ju fiajh lrk ldka;djla' uqo,a whleñ ;k;=f¾ ysgmq weh jev lrk fõ.h olsk whg;a ;ryd hkak mq¨‍jka' fudlo ta ;rug fyñka ;uhs weh jev lrkafka' fïl bjid.kak neß;ek wehf.ka fiajh ,nd.kak wdmq mqoa.,fhla ukao.dó fiajh .ek lsh,d ùäfhdajla wka;¾cd,hg tl;= lr,d ;snqKd'

ta ùäfhdaj f,dalh mqrd ñ,shk .Kk;a ne¨‍fõ wehf.a fï ukao.dó fiajhg fudlo mä f.jkjo lsh,d m%Yak lrk .uka' wfma rfÜ j.lsjhq;= udOHcd,;a wehf.a ukao.dó fiajh .ek Wiq¿ úiq¿ lr,d ùäfhdaj Tjqkaf.a fjí wvúj,;a m%isoaO lr,d ;snqKd'

Tjqka TÉpug jf.a wehj wduka;%Kh lrkak fhdod.;af;a zzñ,shk 13la n,mq f,dj fõ.j;au leIsh¾ ldka;djf.a ùäfhdajzz lsh,d' j.lSula ke;sj fydhkafka n,kafka ke;sj Tjqka ta úÈhg l<;a we;a;gu fï ldka;djf.a Ôúf;a wms ys;=jg jvd fjkia yßu ixfõ§ l;d f.dkakla'

weh .ek wms fydhd.;a; foaj,a álla ;uhs' weh kñka fma%ï,;d Iskaä' bkaÈhdfõ mQfkhs k.rfha nexl=jl ;uhs weh fiajh lrkafka' f.dvfofkla weh fyñka jevlrk yeá n,,d yskd jqK;a we;a;gu weh wxYNd.fhka fmf,k ldka;djla' wehf.a YÍrfha wiaÓ ta fï w; fõ.fhka yrjkak neß f,vla wehg ;sfhkjd'

Tn l%slÜ f,da,sfhlakï oel,d we;s fï úÈhg tljer w;a Tijkak neßj úksiqrejrfhla fjk ì,S njqâka ;ukaf.a weÕs,s ku,d" tfyu;a ke;a;ï wjia:d lSmhl§ w;a Tij,d úksiqre ;SrK ,nd fokjd' tal olsk Tn ys;kak;a we;s Tyq úys¿jg ta foaj,a lrkjd lsh,d' ta;a ì,Sg;a ;sfhkafka fï uqo,a whleñ ldka;djg ;sfhk frda.huhs'

fma%ï,;d ,nk jif¾ fmnrjdß udifha ;uhs úY%du .kak bkafka' wehg oeka jqk;a fiajfhka whska fj,d f.or b|f.k úY%du jegqm wrka Ôj;a fjkak mq¨‍jka' ta;a f,v ;sfhoaÈ weh fiajhg tkafka ;ukaf.a fiajd ld,h iïmQ¾K lr,d /lshdfjka whska fjkak ´ks ksid'

ta ksidu weh jev lrk nexl= YdLdfõ n,OdÍka wehf.a fï b,a,Sug bv §,d ;sfhkjd' ta jf.au wehf.a ukao.dó fiajh ksid fjk ñksia meh .Kfka mdvqj fjkqfjkau ;j;a wu;r ljqkagrhl fiajlfhla od,d Tyqg;a wehf.au rdcldßh lrkak wjia:dj i,i,d §,d ;sfhkjd lsh,d ;uhs oek.kak ,efnkafka'

fma%ï,;dg wehf.a iajdñ mqreIhd kE" wehg bkak tlu orej;a úfoia.; fj,d ;uhs fiajh lrkafka' ;ukaf.a yelshdfjka mq¨‍jka úÈhg fiajhla lr,d lShla yß fydhk tl ;uhs fma%ï,;df.a tlu wêIaGdkh'

wms msg;ska n,oaÈ wfma jdish fjkqfjka iuyr ñksiaiq lrk foaj,a jer§ lsh,d ysf;kak mq¨‍jka' ta;a ta jerÈ w;f¾ wms fkdolsk fï jf.a ixfõ§ l;d ´ks ;rï ;sfhkak mq¨‍jka' ta ksid ljodj;a mqoa.,fhl=f.a msg;ska fmak foa uek,d Tyq .ek úksYaph fkdlr ysáhdkï ;uhs fyd| lsh,d wmsg lshkak ;sfhkafka'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.