ගම්වැසියෙක් හැතැම්මක් දුර දිවගොස් දුම්රිය අනතුරක් වළක්වයි


.ïjeisfhla ye;eïula ÿr Èjf.dia ÿïßh wk;=rla j<lajhs
;Uq;af;a.u iy fikr;a.u ÿïßh ia:dk fol w;r ÿïßh mS,a,la leã ;sfnkq ÿgq m‍%foaYjdisfhl= hdmkfha isg meñ‚ hd,a foaù ÿïßh w;ru. kj;d isÿùug .sh úYd, wk;=rla j<lajd .ekSug wo ^14& iu;a jqKd'

úð; lreKdodi kue;s Tyq ;Uq;af;a.u bms,a.iajej m‍%foaYfha mÈxÑlrefjla'

isoaêh iïnkaOfhka Tyq fuf,i úia;r l<d'

—uu lfâg hkak wdfõ' t;fldg uu oelald f¾,a mS,af,a wä folyudrl jf.a fldgila leä,d ;sfhkjd' ia:dk follska leä,d ;snqKd' tfjf,au uu 1919 g flda,a lr,d lsõjd' t;fldg thd,d oekqï fokakï lsh,d lsõjd' miafi ál fj,djla hkfldg ;nq;af;a.u ÿïßh ia:dkfhka ÿïßhla msg fjkak fydaka .ykjd ug weyqkd' ta fj,dfju uu r;=mdg lñihla wrf.k ye;eïula ú;r bÈßhg ÿjf.k .shd' miafia ÿïßh tkfldg r;= mdg lñih jk,d ÿïßh k;r lr .ekSug yels jqKd'˜

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.