හැටන් ශ්‍රීපාද විද්‍යාලය අසලදී ත‍්‍රී රෝද රථ රියදුරෙක් නිසා බේරුනු දැරිය


;‍%S frdao r: ßhÿrd ksid fírekq oeßh
yegka Y%Smdo úoHd,h wi,§ ;%sfrdao r:hla ;=< isá oeßhla mqoa.,fhl= úiska yegka fmd,sishg Ndr§ ;sfnkjd' 

fmd,sish ioyka lf<a wod< Èh‚h Bfha rd;%S 8'30 g muK ;%sfrdao r:hla ;=< ;ksj isg we;s w;r th ÿgq mqoa.,fhl= wod< oeßh yegka fmd,sishg Ndrÿka njhs'

flfia fj;;a" bka miqj oeßhf.a uj rd;%S 12 g muK yegka fmd,sishg meñK oeßh Ndrf.k f.k we;s njhs fmd,Sish i|ykalf<a' 

weh tys§ m%ldY lr we;af;a l;=re TkaÑ,a,dfõ .uka lsÍu ioyd l=vd oeßh ;%sfrdao r:h ;=< ;nd wfkla orejka o iu. bj;g hdug isÿjQ njhs'

wod< ;%sfrdao r:h ;=< oeßhla ;ksj isák njg ieKfl<s N+ñfha iúlr ;snQ Yío úldYk hka;% u.ska o oekqj;a l< o lsisÿ Ndr lrefjl= fkdue;s ksid wod< mqoa.,fhl= úiska oeßh fmd,sishg fufia Ndr§ ;snqKd' 

fudjqka yegka j;a; m%foaYfha mÈxÑlrejka jkjd' 

tu wjia:dfõ§ wod< oeßh fmd,sishg Ndrÿka mqoa.,hd ysre m%jD;a;s wxYhg fuf,i meyeÈ,s l<d'

flfia kuq;a fï jkúg oeßhf.a uj" fmd,Sishg meñK weh Tjqkaf.a ksji fj; /f.kf.dia ;sfnkjd'
Wmqgd .ekSu (  www.hirunews.lk

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.