මිය ගිය කොටි සමරන්න ගිහින් කොටි කොටිම කපා කොටා ගනිති


ñh .sh fldá iurkak .syska fldá fldáu lmd fldgd .ks;s
ñh.sh fldá ieuÍu i|yd u;=jQ w¾nqohla‌ ksid m%xYfha meßia‌ kqjr Wux ÿïßh ia‌:dkhla‌ wi,§ lvq lsksis yd hlv fmd¨‍ /.;a fldá lKa‌vdhï folla‌ w;r hqoaOhla‌ we;sùfuka fldá l%shdldßlhl= jQ fchl=ud¾ we;=¿ ;sfokl= nrm;< ;=jd, ,nd we;'

,sÜ‌,a cemakd kñka y÷kajk m%xYfha fldá fjf<|i,a ixlS¾Kfha fkdais Wux ÿïßhm< wi, fuu .egqu we;s ù ;sfí'

m%xY fmd,sish fï iïnkaOfhka fldá l%shdldÍka mia‌fokl= w;awvx.=jg f.k we;'

fldá iurej i|yd ,sÜ‌,a cemakd lvj,ska lmamï uqo,a tl;= lsÍfï isoaêhla‌ Bg uq,a ù ;sfí'

—udrdfõY jQ fldá msßila‌ ;j;a øúv msßilg lvqj,ska myr fooa§ Wux ÿïßhm< fj; meñfKñka isá m%xY ck;dj ìhg m;aj mekhk whqre wms ÿgqjd˜ hEhs m%xYfha Y%S ,dxlslfhda Bfha ^24 od& ‘Èjhsk’g mejiQy'

lS¾;s j¾Kl=,iQßh

Wmqgd .ekSu ( ^Èjhsk mqj;am; weiqfr‚&

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.