රූපවාහිනී වැඩසටහනකදී කතරගම දෙවියන්ට ප්‍රසිද්ධියේ අපහාස කලෑයි සන්නස්ගලට දසතින් දොස් - වීඩියෝ


rEmjdyskS jevigykl§ l;r.u foúhkag m%isoaêfha wmydi l,Ehs ikakia.,g oi;ska fodia - ùäfhda
miq.shod cd;sl rEmjdysksfhka úldYh jQ h;drEm kï jevigykg iyNd.S jQ Wmq,a Ydka; ikakia., we;=¿ msßi úiska l;r.u foúhka WodyrKhg .ksñka isÿl< m%ldYh my;a l%shdjla‌ nj reyqKq ud.ï m;a;=fõ m%Odk wêlrK ix>kdhl l;r.u Y%S wNskjdrdudêm;s Ydia‌;%m;s lmq.u irK ;sia‌iysñhka úiska iq.=K ;sia‌i oyï mdif,a meje;s .=re fo.=re yuqfõ § mjid ;sfnkjd'

we;eï mqoa.,hskag wuq;= frda.hla‌ yefokjd udOH jevigyka j,g .shydu Tjqka lemS fmakak yokafka b;du kskaÈ; f,ihs' lsisÿ wêla‍IKhlska f;drj mÍla‍IKhlska f;drj wfma ms<s.;a yskaÿkaf.;a fn!oaOhskaf.;a f.!rjhg m;a jq W;=ï l;r.u foúhkag wmydi jk mßÈ udOH jev igykla‌ u.ska foúhka úfõpkh lr ;sfnkjd' fuh b;du kskaÈ; hehs Wkajykafia jeäÿrg;a mjid ;sfnkjd'

fuys§ jeäÿrg;a woyia‌ oela‌jQ irK ;sia‌iysñhka mejiqfõ' wms okakjd nqÿ oyug wkqj l;r.u foúhka lshkafka msx lrmq n,hla‌ we;s foúflfkla‌' l;r.u foúhka jevldrfhla‌ lsh,d mmvï nÈkak lshkak mq¿jka o jeks jpk lshñka f,dj oyia‌ ixLHd; ne;su;=ka msßilf.a f.!rjhg ,la‌jQ" l;r.u foúhka nqÿ oyu ms<sn|j wOHkhla‌ ke;s wh nek jeÈu udOH wdh;khla‌ isÿ lsßu wms oeä f,i fy<dolskjd' wms b,a,d isákjd tu wdh;kfhka fï jeks mqoa.,hska jev igyka j,g leojd f.kú;a udOH wdh;kfha ku jkid .kak tmd lsh,d'

tod ÿgq.euqKq rc;=ud mjd rg tla‌fiai;a lrkak ndr jqfka l;r.u foúhkag 1818 l/,a, iufha § ùr lemafmáfmd< úrejd l;r.u foúhka uq,a lr f.k iqÿ wêrdcH jdÈka iu. igka jeÿkd'

wfma rfÜ ffu;%smd, isßfiak ckdêm;sjrhd rks,a úl%uisxy w.ue;sjrhd ysgmq ckdêm;s muKla‌ fkdfjhs f,dalfha isák ysxÿ ne;su;=ka fn!oaOhska' tla‌j jÈk foú flfkla‌ ;uhs l;r.u foúfhda lshkafka' tjka W;=ï foúhl=g m%Odk ck udOHhla‌ Wmfhda.S lr f.k m%isoaêfha nek jeÈu wka;jdÈ woyia‌ we;s mqoa.,hl=g muKhs l, yela‌fla' fï iïnkaoj wms ckdêm;sg;a w.ue;sg;a meñ‚,s lr isákjd hEhs irK ;sia‌iysñ mejish'

fï Wkajykafia m%ldYl< rEmjdyskS jevigykhs'''
Wmqgd .ekSu ( www.citizen.lk
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.