තනි සිගරට්ටුවක් අලෙවිකිරිම නවත්වයි?


;ks is.rÜgqjla wf,úlsßu kj;ajhs@
tla ÿïjeáh ne.ska wf,ú lsÍu k;r lsÍug lghq;= lrk nj fi!LH wud;H rdð; fiakdr;ak uy;d mjihs'

rcfha ffjoH ks,OdÍkaf.a ix.ufha iudðlhka yd  meje;s idlÉPdjl§ wud;Hjrhd fï nj m%ldY lr we;'

ÿïjeá md,kh lsÍu i|yd jQ fhdackd 10 la o ffjoH ks,OdÍkaf.a ix.ufha f,alï ffjoH kùka fidhsid uy;d fi!LH wud;Hjrhdg ,nd§ ;sfí'

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.