අංශභාග රෝගීන් සුව කරන ස්වභාවික ඖෂධය මෙන්න මෙවැනි විශ්මිත ඖෂධයක් මුළු ලෝකෙම නෑ


wxYNd. frda.Ska iqj lrk iajNdúl T!IOh fukak fujeks úYañ; T!IOhla uq¿ f,daflu kE
wxYNd.h lshk ;;ajh id¾:lj iqjlrk iajNdúl m%;sldrhla ;sfnk nj Tn okakjdo@ úoHd{hska iy m¾fhaIlhska uú;hg m;alsÍug iu;ajQ tu úYañ; T!IOh ms<sn|j Tn iefjdu oekisáh hq;=hs' tu T!IOhg ia;+;sjka; fjkak wxYNd.S frda.Skag kej; wúÈkakgo jdikdj Wod fjkjd' krUk úg iajNdoyu fl;rï úYañ;o hkak Tng wjfndaO fõú'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.