සමහර විට මැරුණට පස්‌සේ උපහාර දක්‌වයි. ඒකත් සැක සහිතයි - කොස්තා මියයන්න පෙර දිනෙක කීව කතාවක් එළියට


iuyr úg uereKg mia‌fia Wmydr ola‌jhs' tal;a iel iys;hs - fldia;d ñhhkak fmr Èfkl lSj l;djla t<shg
úu,a l=udr o fldia‌;d''' wm yuqjg tkafka ye;a;Ej oYlfha§' ye;a;Ej oYlh lshkafka O¾ufiak m;srdc" jika; Tfífialr" tÉ' ã' fma%ur;ak" O¾uisß nKa‌vdrkdhl jekakjqka wfma iskudjg msúis wjêhhs'

m;s we;=¿ fï ls msßif.a m%fõYh;a iuÕ tf;la‌ meje;s isxy, iskudfõ .ukau. fjkia‌ fjoa§ ta jk;=re tla‌;rd rduqjlg fldgqj isá rx.k Ys,amsfhl=f.a .uka u.o fjkia‌ jkakg úh' Tyq fldia‌;dh'

Tyq m<uq jrg Ñ;%mg leurdjla‌ bÈßfha fmkS isáhd kï ta ,d,a Èidkdhlf.a ˜‍is.rÜ‌ fldgh˜‍ Ñ;%mghgh' th flá Ñ;%mghla‌' miqj fidauùr fndamsáhf.a ˜‍md<u˜‍ iy O¾ufiak m;srdcf.a ˜‍i;=frd˜‍ flá Ñ;%mgfhao Tyq rÕmEfõh'

fldia‌;df.a m<uq jD;a;dka; Ñ;%mgh wOHla‍IKh lf<;a m;Sh' ta ˜‍wyia‌.õj˜‍h'

˜‍udj pß;dx. k¿fjla‌ lf<a m;S''' Tyq fkdysákak uu ;ju;a úlgfhla‌'''˜‍ fldia‌;d ks;r mejiQ joka lsysmhls'

wyia‌ .õfõ /lshdjla‌ ke;s úma,jldÍ ;reKhd jQ Tyq m;Sf.au ks¾udK folla‌ jQ ˜‍nUre weú;a˜‍" ˜‍thd oeka f,dl= <ufhla‌˜‍ i|yd rx.kfhka odhl úh' Tyq fyd|u iydh k¿jd f,i iïudkhgo md;% jQfõh'

fndfyda fofkla‌ l,dlrejka f,i Wmka le,‚h .=rel=, úÿy, fldia‌;df.ao ;sôßf.h jQfõh' ud,kS f*dkafiald" tÉ' ã' fma%ur;ak" fvk,aâ lreKdr;ak" m;srdc t,a' tia‌' ohdkkao hk who fldia‌;df.a .=rel=, iuld,Skfhdah' fï wh w;ßka fldia‌;df.a ióm;uhd jQfha ud,kSh'

ud,skS f*dkafialdla‌ uu;a tlu .fï'''' tlu mdif,a''' tlu mka;sfha bf.k .;a;d''' wms yßhg ifydaorfhda jf.a''' ta fidfydhqre neïu wog;a ta jf.a' ud,skS fldaáhlska fidhd .kak neß ksryxldr pß;hla‌''''˜‍ ljo;a ud,skSg mqok Nla‌;sh jfrl fldia‌;d ud iuÕo lshd isáfhah'

fldia‌;d wm yer .sfha yeg wg jeks úfha§h' ta wjqreÿ yeg wfgka wjqreÿ mkyla‌u fldia‌;d .; lf<a isxy, iskudj" rEmjdysksh iy fõÈldj iuÕh' Tyqg rÕkakg Ñ;%mg" fõÈld kdgH fkd,enqKo Tyq ta iuÕ Ôj;a jQfõh'''

ug ;Dma;su;a fjkak mq¿jka úYd,u foa ;uhs fma%la‌Il m%;spdr' ta ksid fma%la‌Ilhdg uu uf.a yoj;skau Nla‌;s m%Kduh mqolrkjd' rdcH uÜ‌gñka kï ug fï jk;=re we.hSula‌ lr,d kE' iuyr úg uereKg mia‌fia Wmydr ola‌jhs' tal;a iel iys;hs' chka; O¾uodi uy;a;hdf.a isfkia‌gd¾ moku k¿ ks<shkag ld¾ñl Ys,amSkag rla‍IK l%uhla‌ y÷kajd § ;sfnkjd' tal b;du jeo.;a'''' hEhs lS fldia‌;d kj mrmqr .eko tl, l;d lf<ah'
Wmqgd .ekSu (  www.citizen.lk
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.