728x90 AdSpace

 • Latest News

  Wednesday, November 2, 2016

  සාක්කුවේ තිබ්බ දුරකථනයක් හදිසියේ ගිනිගැනීමෙන් පුද්ගලයෙක් මියයයි

  idlal=fõ ;sín ÿrl:khla yÈisfha .sks.ekSfuka mqoa.,fhla ñhhhs

  ÿrl:k fodaI .ek myq.sh ldf,a mqrdu ks;ru l;dnyg ,lajqKd' Mobile Battery Exploded

  talg fya;= jqfka iuyrla cx.u ÿrl:k j, ;sfhk negß ysÈis msmsÍug ,laùuhs'

  fï úÈyg myq.sh Èfkl mdlsia:dkfha ud¾.hl .uka lrñka ysgmq mqoa.,fhl=f.a idlal=j we;=f,a ;sín cx.u ÿrl:khla .sks.ekSulg ,lafj,d lsh,d India Today mqj;a fiajh jd¾;d lrkjd'

  fï wk;=ßka ta mqoa.,hd ñh.shd lsh,;a tu mqj;a fiajh jeäÿrg;a jd¾;d lrkjd'

  fï isÿùu fjÉp yeá my; ùäfhdafjka n,kak…'
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  0 comments:

  Post a Comment

  Item Reviewed: සාක්කුවේ තිබ්බ දුරකථනයක් හදිසියේ ගිනිගැනීමෙන් පුද්ගලයෙක් මියයයි Rating: 5 Reviewed By: Tharindu Madhawa Dayananda
  Scroll to Top