ත‍්‍රීරෝද රථ රියදුරන්ට එන අලුත් නීතිය


;%S frdao r: ßhÿre n,m;%h ,nd.ekSug yels jhia iSudj by< kexùug ;SrKhla 
u.S m%jdyk ;%S frdao r: ßhÿre n,m;%h ,nd.ekSu ioyd fuf;la mej;s wjqreÿ 18 wju jhia iSudj wjqreÿ 25 olajd jeä lsÍug fhdackd lrk nj ud¾. wdrlaIdj ms<sn| cd;sl iNdj mjikjd' 

tys iNdm;s isisr fldaodf.dv uy;d ioyka lf<a u.S wdrlaIdj fjkqfjka fuu ;SrKh .ekSug n,dfmdfrd;a;= jk njhs' 

fï jk úg wm rg ;=< ;sfnk ;%sfrdao r: ixLHdj ,laI 11 blaujkjd' 

bka ,laI 8 la Èkm;d Odjkfha fhfokjd' 

ta wkqj ;%sfrdao r: fï jk úg furg m%jdyk moaO;shg ie<lsh hq;= odhl;ajhla imhk w;ru ffokslj isÿjk ßh wk;=re j,ska fojk ;ek miqjkafka o ;%S frdao r: wk;=rehs' 

fï jif¾ .;jq udi 10 ;=< muKla ;%S frdao r: wk;=re j,ska jd¾;d ù we;s mqoa., urK ixLHdj 326 la' 

ud¾. wdrlaIdj ms<sno cd;sl iNdj mjikafka" ;%sfrdao r: fiajdjg fhduqj isák ;reK ßheÿrka u.S wdrlaIdj flfrys jeä wjOdkhla fhduqfkdlrk njhs'
Wmqgd  .ekSu ( www.hirunews.lk
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.