මිරිහාන ජිම් එකට ගිය සුරූපී ගුවන් සේවිකාවක අතවරයට පත්වුණු හැටි


ñßydk ðï tlg .sh iqrEmS .=jka fiaúldjl w;jrhg m;ajqKq yeá
jHdhdï mqyqKqj i|yd ñßydk m%foaYfha jHdhdï mqyqKq uOHia:dkhla fj; meñ‚ .=jka fiaúldjlg mqyqKqj ,ndfok uqjdfjka wehj je,|f.k ism.;a nj lshk tu mqyqKq uOHia:dkfha WmfoaYljrhl= ,nk 30 Èk olajd rlaIs; nkaOdkd.dr.; lrk f,i kqf.af.dv m%Odk ufyia;%d;a lksIal úfÊr;ak uy;d ksfhda. lf<ah'

tfia rlaIs; nkaOkd.dr.; flrefKa ;,j;=f.dv m%foaYfha mÈxÑ 32 yeúßÈ mqoa.,fhls' uyr.u fmd,sish uÕska iellre w;awvx.=jg f.k ;sì‚'

mqreoaola jYfhka tu jHdhdï uOHia:dkfhka mqyqKqj ,nk tlS .=jka fiaúldj bl=;aod ^23od& miajrefõo mqyqKqj ,nd .ekSu i|yd tu uOHia:dkfha f;jeks uy, fj; f.dia isáh§ ielldr WmfoaYljrhd mqyqKqj ,ndfok uqjdfjka wehf.a YÍrh iam¾Y lrk wdldrh oekS weh tys isjqjeks uy, fj; f.dia mqyqKqùï lghq;=j, ksr;j we;s njo miqj ielldr mqoa.,hd tu uy,go meñŒu ksid weh kej; f;jeks uy, fj; meñK we;s njo ta wjia:dfõ§ Tyq wehj je,|f.k ismf.k ,sx.sl ysxikhla lr we;s njo wkdjrKh fjhs'

uyr.u fmd,sisfha ierhka kjr;ak ^16379& meñ‚,a, fufyhùh'
Wmqgd .ekSu ( www.sinhala.adaderana.lk
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.