අප අතරින් සමුගත් මහා ගාන්ධර්වයාගේ භෂ්මාවශේෂ රැඟෙන ගිය අයුරු


wm w;ßka iuq.;a uyd .dkaO¾jhdf.a NIaudjfYaI /fÛk .sh whqre
fy<fha uyd .dkaO¾j wNdjm%dma; wdpd¾h mKaä;a ví,sõ'ã' wurfoaj uy;df.a NIaudjfYaI wdodyk W;aijh mej;s mßY%fha isg Bfha fmrjrefõ /f.k hkq ,enqjd'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.