මරුන තල්මස්සු බෝම්බ වගේ පුපුරන හැටි දැකල තියනවද? මෙන්න එහෙනම් අද බලාගන්න


urek ;,auiaiq fndaïn jf.a mqmqrk yeá oel, ;shkjo@ fukak tfykï wo n,d.kak 
Tkak l,skau lsõjd ixfõ§ wh n,kak tmd 
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.