තරුණ මවගේ දානයට ආව වියපත් බව පෙන්වූ තරුණයින් සැපට කා බී කැත වැඩකුත් කර ගිහින්


;reK ujf.a odkhg wdj úhm;a nj fmkajQ ;reKhska iemg ld î le; jevl=;a lr .syska
miq.sh fkdjeïn¾ 12 od fikiqrdod fõhkaf.dv k.rdY%s; .ul ;reK foore ujlf.a wNdjh fjkqfjka f;uia‌mQ¾K odkuh mqKHl¾uh isÿfjñka ;snqKd'

mqxÑ orejka fofokl= yer oud Èúfhka iuq.;a tu ;reK ujf.a {;Syq remsh,a ,la‍I .Kkla‌ jeh fldg isÿ l< mqKHl¾uh wjika jqKd muKhs' ;rul wdndê; f,i rÕmdñka tys meñ‚ ;reKhka fofofkls'

ojia‌ .Kklska wfma l=ig wyrla‌ keye lshkak flfkla‌ keye' wf;a uqo,a keye' wmsg nv msfrkak lEula‌ fokak msx whs;sfjhs'

ñh.sh ;reK ujf.a uj ieñhd m%uqL {;Syq Tjqka fofokdg ish¨‍ ri uijqf,ka hq;=j Wmßufhka ix.%y l<d muKla‌ fkdfjhs u. úhoï i|yd o remsh,a foiShla‌ ÿkafk yo msß lïmdfjks' thskqÿ fkdkej;=Kq f.ysñhka Tjqkg rd;%s wdydrhg o n;a md¾i,hla‌ §ug ;rï ldre‚l jqKd'

.;jqfKa ;j;a iq¿ fudfyd;hs'

˜‍fudkjd wr wysxilhkg ix.%y lroa§ mqgqj u; ;enQ cx.u ÿrl:kh flda@˜‍

ljqre ljqre;a fidhd n,d neßu ;ek ksjfia iúlr ;snQ leurd moaO;sh fj; fhduq jqKd' wysxilhka f,i meñ‚ wfhla‌ cx.u ÿrl:kh bfka iÕjd .kak yeá tys igyka fj,d ;snqKd'

f.ysñhka jyd l%shd;aul jqK;a ta jk úg;a wirK fjia‌ .;a fidre m%foaYh yer f.dia‌ ;snqfKka f.ysñhka 12 odu fõhkaf.dv fmd,sish fj; f.dia‌ msysg me;=fõ fjk l< yels fohla‌ ke;s neúks'
Wmqgd .ekSu ( www.citizen.lk

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.