දඩ ගැසීමේ ප්‍රතිඵල සිතුවාටත් වඩා ඉක්මණින් ලැබෙයි – රට වටින්ම වාර්තාවන දැවැන්ත වෙනස මෙන්න


ov .eiSfï m%;sM, is;=jdg;a jvd blau‚ka ,efnhs - rg jákau jd¾;djk oejeka; fjki fukak
ßhÿre n,m;%h ,nd .ekSu i|yd w;HjYH jk ffjoH jd¾;dj ,nd .ekSu i|yd cd;sl ffjoH m%jdyk wdh;kh fj; meñfKk msßi fjkodg jvd fo.=Khla‌ ù we;'

ta wkqj kqf.af.dv msysá tu wdh;kfha m%Odk ld¾hd,h fj; óg fmr Èklg mqoa.,hka 340-350 la‌ jeks msßila‌ meñ‚ho fï jk úg tu m%udKh 700 la‌ muK ù we;ehs tys iNdm;s ffjoH frdayK mqIaml=udr lshd isà'

úismyla‌ muK jk rgmqrd we;s ish YdLd ld¾hd,j,go ffjoH jd¾;d .ekSug meñfKk msßi fo.=Khla‌ ù we;s njo fyf;u mejiSh'

ßhÿre n,m;%hla‌ fkdue;sj ßh Odjkh l<fyd;a ov uqo, remsh,a 25000 ola‌jd fujr whjefhka by< oeóu ksid fndfyda fokd j,x.= ßhÿre n,m;%hla‌ ,nd .ekSug fm,öu ksid fuf,i ffjoH jd¾;d ,nd .kakd msßi by< f.dia‌ we;ehs fyf;u lshd isà'
Wmqgd .ekSu ( www.nethgossip.lk
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.