ඇඟේ සරමක්වත් නැතිවකාමරේ මැද්දේ නිදියගෙන ඉන්න පියදාස දැකපු මට මාව පාලනය කරගන්න බැරි වුණා


î,d î,d wefÕa irulaj;a ke;sj ,E,s lduf¾ ueoafoa ksÈhf.k bkak mshodi oelmq ug udj md,kh lr.kak neß jqKd
wo tk msßñhd fkfjhs fyg tkafka'''
ÿj,d ta tk msßñ;a tlal thd,f.a ldurj,''
fkdakd tod ? ug úials ùÿrejla ÿkakd''' udj msßñkag úlsKqjd''

jerÈ lf<d;a Ôúf;a lsisuodl .e,ùulaj;a" iekiSulaj;a keye'

iuyr fj,djg Ôúf;a .kak tl jerÈ ;SrKhla ksid uq¿ Ôú; ldf,u jqK;a úkdY fjkak mq¿jka'

ÿmam;aj bmÈ,d" riaidjla lrkak ksjilg .syska ;ukaf.a orejkaf.ka wE;a fj,d ;j;a ñksfil=f.a fndre wdorhg /já,d wjidkfha ñkSurefjla fjkak isoaOjqKq .eye‚hlf.a ixfõ§ l;djhs fï'

fmdä ydñfka w¨‍;a f.or hkak tkak mgka .;af;a Tjqka tys mÈxÑhg meñ‚ od isgh' 

orejka fofokl=f.a ujl jQ fmdä ydñfka f.a ieñhd weh yer .sfha orejka l=vd úfha§uh' 

t;eka mgka weh orejka /ln,d.;af;a ksfjia j, fufyldrlï lsÍfuka ,efnkd ;=Ügq folsks' wmaird myf<dia yeúßÈ jQjdh' j;ai,d oy;=ka yeúßÈh' 

fofokdu mdi,a .sfha .fï mdi,gh' w.ysÕlï j,ska Tjqkaf.a Ôú; msÍ ;snqK o j;ai,d yd wmaird iqkaor fmkqulska hqla; jQy' 

Tjqka fofokdu fmdäydñfka ;reK úfha fuka yevldr úh'

w¨‍;a f.or we;a;ka fnfyúka fmdfydi;a wh jQy' fld<U isg .ug meñ‚ Tjqka .ek .fï ld w;r;a l;dnyg ,lajkakg jeäl,a .; jQfha ke;' 

jhi wjqreÿ y;<sia folla ;rï jhfia miq jQjo fmdä ydñfka ;=<ska úhm;a fmkqula kï fkdfmkq‚' 

w¨‍;a f.or mÈxÑj isáfha uj iy Èh‚hka ;sfokl= mu‚' jHdmdr j, kshe¨‍Kq orejkaf.a ;d;a;d ksfjig wdfõ .sfha uilg jrla mu‚' 

tfy;a ks;r fofõf,a w¨‍;a f.org jdyk j, ke.S fld<U Woúh weú;a .shy' ta yeu flfklau fyd£ka lk fndk ueÈúh blaujd fkd.sh wh úh'

w¨‍;a f.or bjqï msyqï lsÍug fmdäydñfkag iyh ùug ueÈúfha msßñhl= o úh' Tyq mshodi h'

mshodi yd fmdäydñfka tla ù w¨‍;a f.org hk tk whg lEu Whkak;a Tjqkaf.a ´kE tmd lï msßuid.kakg;a iQodkïj isáhy' we;eï Èkj, ? fof.dvyß cduh jk ;=re w¨‍;af.or idohka mej;s‚'

˜‍ido lsõjg ta idoj,g yqÕla wh wdfõ keye' wïuhs ¥,d ;=kafokhs ;j msßñ fo;=ka fofkla ú;rhs ysáfha' 

¥,d ;=ka fokd yß ,iaikhs' ta f.d,af,da ks;r fofõf,a t<shg fmfy<shg .sfha keye' 

wïud kï wjqreÿ mkyl ú;r .eyekshla' fj,djlg ysf;kjd ta jf.a flkl=g wïud lshkak mq¿jka o lsh,d' fkdakd fldKafv fldgg lm,d ysáfha' 

f;d,a r;= lr,d fldgg we|f.k' ¥,d ;=ka fokd;a tajf.a ;uhs' f.or ukqiaihd ks;r wdfõ .sfha kE'

wo tk msßñhd fkfuhs fyg tkafka' ¥,d ta tk msßñ;a tlal thd,f.a ldur j,' tfyu;a ke;akï ta f.d,af,da fy¿je,s Ñ;%mg n,kjd' ug kï uq, b|,u fï f.d,af,da fï Ôj;a fjk yeá m%Yakhla fj,d ;snqfKa'

ta;a ux orefjd fokak;a tlal yßu wudrefjka Ôj;a jqfKa' thd,g fyd|g bf.k .kak mq¿jka' 

lrkak lsisu fohla fkdue;s ;ek ux w¨‍;a w.or kdv.ï Èyd n,df.k ysáhd' ta;a ld tlalj;a lshkak .sfha keye' 

ug w¨‍;a f.oßka udfilg úisodyla ú;r ÿkakd' iuyr ojia j,g ux orejkag lEu;a f.ksÉpd' orefjda kï leu;s jqfKa keye w¨‍;a f.org hkjg' 

w¨‍;a f.or ;snqfK .u mgka .kaku yßfha' wfma me,am; ;snqfKa .u we;=<g fjkak' ux yeuodu yekaoEjg f.or .shd' ta orefjd fokakd ;kshu bkak ksid' 

ta;a f,dl= fkdakd lsõju ?g mdáhla ;sfhkjd lsh,d todg ug ? fjk;=re tfy bkak fjkjd'

tfyu ojig udj f.ke,a,d wer,kafka mshodi whshd' mshodi tl úÈyl ñksyd' f.or mdáhla ;sfhk ojig mshodi whsh;a pqÜgla ú;r fndkjd' 

Bg miafi l=iaisfha bkak uf. <Õg weú,a,d tfyka fufyka yemams yemams bkakjd' mshodi whshd lido ne|, o keoao lshkak ux oekf.k ysáfh keye' 

ta;a thdg Wjukdj ;snqKd ud tlal iïnkaO fjkak' uf.a ysf;;a mshodi whshd .ek ys;la ;snqKg ux talg Wkkaÿ jqfKa keye'

ux fldfyduo uf.a orejkag ,eÊc lrkafka@ .fï ñksiaiq w¨‍;a f.or Èyd n,k wefykau ;uhs uf. Èyd;a ne¨‍fõ'˜

—ld,hla hk fldg ug f;areKd w¨‍;a f.or bkafka wïu, ¥,d fkfjhs lsh,d' ta f.org ojila w¨‍;a <ufhla wdjd' ta <uhd ,iaikhs' 

yßhg uf.a f,dl= ÿjf. jhfi jf.hs' ta <uhd weú;a ojia fol ;=kla hk;=re f.or lsisu mdáhla ;snqfKa keye' 

i;shlg ú;r miafia fkdakd ug lsõjd mdáhla ;sfhkjd lsh,d' ux ? lEu yokak iQodkï jqKd' tod wr .Ekq <uhd fyd| ,iaikg we|,d ysáhd' we|,d ysáhd lsõjg ta <uhd we÷ï we|,d ;snqfKa weÕ ndf.g fmakak' 

tod wdjd ueÈúfha uy;a;fhla' ;j fjkod tk fo;=ka fokl=;a wdjd' ug ys;=kd tod kï fudkj yß fohla fjkjd lsh,d' ueÈúfha uy;a;hd f,dl= fkdakd tlal álla ìõjd'

Bg miafia wr w¨‍;a .Ekq <uhd <Õg lsÜgq jqKd' ux l=iaisfha jev lrk w;r fidaÈisfhka ysáfha' 

w¨‍;a .Ekq <uhd wr jhil uy;a;hj uÕ yßkak .;a;d' ta;a f,dl= fkdakd talg bv ÿkafka keye' f,dl= fkdakd ta .Ekq <uhj l=iaishg weof.k wdjd' 

thdg mqxÑ msiaf;da,hla fmkak, nh flrejd' .Ekq <uhd w~kak mgka .;a;d' ug u;la jqfKa uf. f,dl= ÿj' fldfydu yß fl,a, fkdakg wjk; jqKd' thd wr kdls uy;a;hd tlal ldurhg .shd' ug ÿl Wyq,.kak neß jqKd'˜

—oeka w¨‍;a f.or .Ekq <uhs y;r fokhs' ojiska folska .Ekq <uhs jeä jqKd' 

w¨‍;a f.or jfÜg ;snqK ;dmamh ;j álla by<g biaiqkd' ug Bg miafi uf. fl,af,d fokakj w¨‍;a f.org f.akak ys;=fka keye' 

ta;a f,dl= fkdakd lsõfõ fl,af,d fokakj f.or f.akak lsh,d' ux uf. wlald flkl=f.a f.or ¥,d fokakj k;r l<d' ta fjkfldg ug udfilg remsh,a ;siaodyla ú;r ,enqKd' ux uf. f.or .sfhau keye' 

ug;a w¨‍;a f.or ldurhla ,enqKd' iuyr ojia j,g mshodi whshd ysáfha uf. lduf¾' tl ojila uy ? tlmdrgu l,n,hla weyqKd' 

mshodi whshhs uuhs t<shg neye,d ne¨‍jd' fmd,sisfhka f.or jglr,d' wms fiaru,d fmd,sisfhka w,a,f.k .shd' ta;a f,dl= fkdakd fíreKd' ug todkï f,dl= fkdak;a tlal mqÿu ;ryla wdfõ' myqjod Widúfha § fkdakd wmsj wem§,d fír.;a;d'˜

—fmd,sisfhka w,a,f.k .shd lsh,d w¨‍;af.or flreKq jev k;r jqfKa keye' w¨‍;a f.or ;j;a w¨‍;a foaj,a fjkak mgka .;a;d' w¨‍;a .Ekq <uhs wdjd .shd' iuyr ojia j,g weú;a bkak uy;ajrekaf.a l;dj,ska f;areKd t;k fmd,sisfha wh;a bkak nj'

—ux b|,d ysg,d uf. orefjd n,kak .shd' ta;a ta fjkfldg thd,d udj wïud úÈyg ms<s.kak leu;s jqfKa keye' 

orefjd fokaku ug yßhg uqyqK ÿkafka keye' ta fjkfldg f,dl= ÿj leïmia f;aß,d' fmdä ÿj Wiia fm< lrkjd' 

uf. wlalg orefjd ysáfh keye' thd,d uf. orefjd fokakj yod.;af;a thd,f.u orefjd úÈyg' miafia miafia ux orefjda fjkqfjka úhoï lrkjgj;a ta f.d,af,da leu;s jqfKa keye' w¨‍;a f.or Ôúf;ag yqrefjÉp ug uf. orefjd;a ke;s jqKd'

wka;sug wlal,df. f.or .sys,a,d wdj ojfi ux fyd|gu we~qjd' f,dl= fkdakd uf.ka weyeõjd m%Yakhla o lsh,d' 

ux fudl=;a lshkak .sfha keye' f,dl= fkdakd ug tod ? úials ùÿrejla Èla l,d' ux tal ìõfõ yßu leue;af;ka' 

ug ´kfj,d ;snqfKa uf.a w;S;h wu;l lrkak' ux ldurhg .syska we|g jegqKd' mshodi whshg ux uf. l;dj lsõjd' 

ta fjk fldg uf.a ÿl i;=g yeu tlu lshkak ug b;sß fj,d ysáfha mshodi whshd ú;rhs' mshodi whshd ux lshk foa wyf.k ysáhd ú;rhs fudl=;au lsõfõ keye'˜

myqj od b|,d wdfh;a iqmqreÿ úÈyg Ôj;a fjkak mgka .;a;d' —wms huq fjk fldfya yߘ Th w;fr mshodi whshd ug w¨‍;a fhdackdjla f.kdjd' 

—.sys,a,d fudlo lrkafka @˜ —wms Ôj;a fjuq' WTg wdfha fndre lrkak ´k keyefka' wms fï lrk riaidj fyd| keye' we;a;gu lsõfjd;a uf. w;ska ñksfyl=;a ueß,d ;sfhkjd'uu fufy bkafk ta ksid' ta;a tajd oeka bjrhs' Th fudkj yß lr,d Ôj;a fjkak neßhE wms fufyka huq'˜

—jeäh l;d ny fkdlrk mshodi whsh;a tlal ux w¨‍;a .ukla hkak msg;a jqKd' wms wdfõ fld<Ug' fld<U lsõjg iqrmqrhlg fkfuhs wdfõ'

uqvqlal= fma<shlg' ta mshodi whshd l,ska k;r fj,d ysgmq ;ek' mqxÑ ldurhl wms k;r jqKd' 

tl mdrgu ta Ôúf;ag yqrefjkak ug wudrejqKd' mshodi whshd riaidjg fudkj l<d o lshkak ux okafk keye' 

ta;a thd yeuodu yjig f.or wdfõ nvq u,a,l=;a Wiaif.k' ug uf.a orefjd u;la jqKd' ta;a b;sx jevla keyefka' 

ux mshodi whsh;a tlal mjq,a lkak yqrejqKd' ta Ôúf;a f.jd .kak yßu wudrehs' uq,ska uq,ska fyd|g ysgmq mshodi whshd miafi miafi f.or wdfõ lgf.dkakla î f.k'˜

—Bg miafi ;uhs uf.a Ôúf;a wjdikdjka;u ldf,a t<eUqfKa' uq,ska uq,ska ;kshu f.or wdj mshodi myqfjkfldg tl tl cd;sfha whj f.org tlalf.k wdjd' thd udj ta whg úl=Kqjd' 

ux ta Ôúf;ag yqre jqfKa yßu wudrefjka' wms w;r Bg miafi rKavq we;s jqKd yeuodu'

yekaoEjg ljqreyß f.or wdjd' mshodi lshkafka uy ,eÊc ke;s ñksfyla lsh,d uu oek.;af;a t;fldghs' 

thd ñkSurefjla' Bg l,ska thd lido ne|,d ysgmq .Eksg lr,d ;sfhkafk;a Th áluhs' mshodi whshd .ek uu Tlafldu úia;r oek.;a;d' ug ta fjk fldg t;ekska mek,d hkak ´k fj,d ;snqfKa' ta;a fkdokakd fld<U rfÜ fldfya hkako@

mshodi lshkafka uy crdu ñksfyla' thd ug ;sßika úÈyg ñksiaiq biairy ie,l=fõ' thdf. iuyr l%shd Èyd ta tk ñksiqka n,df.k ysáfha wdidfjka yskdfjù'

ug fïjd bji.kak neßj .shd' ug uf.a Ôúf;au ke;s jqK nj oefkk fldg m%udo jeähs' 

ug uf. orefjda ke;s jqKd' ux ojia f.õfõ yßu wmamsßhdjlska' ojila ? t<sfjk ;=re ux l,amkd flrejd fldfyduo fïflka .e,fjkafka lsh,d' 

î,d î,d wefÕa irulaj;a ke;sj ,E,s lduf¾ ueoafoa ksÈhf.k bkak mshodi oelmq ug uf. ;ryj md,kh lr.kak nerej .shd' 

f.j,a fma<shu ksy~ hs' ux l=iaishg .sys,a,d ukafk f.ke,a,d mshodif.a fn,a,g oE; no,d .eyqjd'

ux ys;=jd ux ta Ôúf;ka ñÿkd lsh,d' t;a ug k;r fjkak jqfKa ysrf.or'

isrf.or f.jk Ôú;h i;=gla fkdjQj o l,la ú£kakg jQ jo fõokdjkaf.ka ñ§ Ôj;a ùug ,eîu iekis,a,la f,i weh oeka olshs' th b;du i;=gla hehs is;kafka tneúks'
Wmqgd .ekSu ( www.gossip.hirufm.lk
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.