ඔයාගේ පඩියට ගහන අලුත්ම බද්ද මෙන්න


Thdf.a mähg .yk w¨‍;au noao fukak
fujr whjefhka jegqma Salary wdodhï i|yd nÿ whlsÍfï l%ufõoh ixfYdaOkh lr ;sfnk w;r uQ,sl jegqmg ish¨‍ §ukd o tl;= jQ úg jegqma wdodhu remsh,a ,laIh blaujd hkafka kï ta iEu mqoa.,fhl=gu nÿ f.ùug isÿ jkjd'

kj nÿ ixfYdaOk j,g wkqj udislj remsh,a ,laIh ne.ska jd¾Isl j ,laI 12la fyda Bg wvq wodhula Wmhk mqoa.,hska jegqma wodhï i|yd nÿ f.ùfuka ksoyia lr ;sfnkjd'

udislj remsh,a ,laI tlyudr ne.ska jd¾Islj fodf<dia ,laIfha isg ,laI 18 olajd wdodhula ,nk mqoa.,hska uq,sl ,laI 12 yereKq úg jeä jk ,laI 06 l uqo, i|yd 04]l noaola rchg f.úh hq;= jkjd'

udislj remsh,a ,laI fol ne.ska jd¾Islj ,laI 24 l wdodhula ,nk mqoa.,fhla uq,sl ,laI 12 yereKq úg jeäjk ,laI 12l uqo, i|yd rchg f.úh hq;= nÿ m%;sY;h 08]la'

udislj remsh,a ,laI folyudr ne.ska ,laI 30 l jd¾Isl wdodhulg ysñlï lshk mqoa.,fhla uq,sl ,laI 12 yereKq úg jeäjk ,laI 18l uqo, i|yd 12]l nÿ m%;sY;hla rchg f.úh hq;= jk w;r udislj remsh,a ,laI 03 ne.ska Wmhk mqoa.,fhla uq,sl ,laI 12 yereKq úg jeäjk ,laI 24 i|yd rchg f.úh hq;= nÿ m%;sY;h 16] la'

remsh,a ,laI 36 g jeä jd¾Isl wdhula ysñlï lshk mqoa.,fhla uq,sl ,laI 12 yereKq úg jeäjk ,laI 24g jeä iEu uqo,la i|ydu 24] l nÿ m%;sY;hla rchg f.úh hq;= nj kj nÿ ixfYdaOk fhdackd j, i|yka'
Wmqgd .ekSu (  www.gossipking.lk

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.