සිදුවීමට ගිය මහා දුම්රිය අනතුර වළක්වා ලංකාවේ ආබාධිත දෙදරු පියකු කළ වික්‍රමය


isÿùug .sh uyd ÿïßh wk;=r j<lajd ,xldfõ wdndê; foore mshl= l< úl%uh 
W;=re ÿïßh ud¾.fha 108 3$4 lsf,daóg¾ lKqj wi,ska f¾,a ms,a,la leã fjkaj f.dia ;sfnk whqre oel lkalika;=rfha isg .,alsiai olajd u.Ska úYd, msßla /f.k Odjkh jQ hd,afoaù YS>%.dó ÿïßh r;= frÈ lvla jkd ix{dlr kj;d isÿùug .sh uyd úkdYhla j<ld,Sug ;Uq;af;a.u mÈxÑ wdndê; foore mshl=g Bfha ^14od& iji yelsù ;sfí'

jejjdk" ;Uq;af;a.u ,smskfha mÈxÑ l,lg by; úfoaYhl§ isÿjQ oreKq wk;=rlska nrm;< ;=jd, ,nd weila wysñj isák tia'ví,sõ' úð; ^44& uy;df.a wjOdkh fï flfrys fhduqùu fya;=fjka tu ÿïßh mS,smek fmr<S f.dia u.S Ôú; ish .Kklg isÿùug bv ;snQ wk;=r j<lajd .ekSug yelsù ;sfí'

Bfha ^14od& iji 3'25g muK mif<diajl fmdfydah ksñ;af;ka úydr ia:dkfha is,a iudokaù isák Wjiq Wjeishkag .s,kami /f.k hEug W;=re ÿïßh ud¾.h yryd .uka lroa§ W;=re ÿïßh ud¾.fha wxl 10 neÈjej .ïudkh wdikakfha ^;Uq;af;a.u yd fikr;a.u ÿïßh ia:dkh w;r& f¾,a mS,a,l wä ;=kl muK m%udKhla leã fjkaj ;sfnk whqre oel ta iïnkaOfhka fmd,sia yÈis weue;=ï ^119& wxYhg jydu okajd ;sfí'

tu oekaùu lr úkdä lsysmhla .;fjoa§ u.Ska /.;a ÿïßh ;Uq;af;a.u isg fikr;a.u foig fõ.fhka Odjkh jk y~ weiqKq wdndê; foore mshd jydu ksfjig Èj f.dia r;= meye;s àI¾ghla /f.k ú;a ÿïßh ufÕa wk;=rla we;s neúka jydu ÿïßh kj;k f,i r;= àI¾gh jkñka ßheÿreg wk;=re wÕjd ;sfí' ÿïßh ufÕa wk;=rla we;s nj oek.;a ÿïßh ßheÿrd yd kshduljreka jydu ÿïßh ;sßx. moaO;sh l%shd;aul lsÍug lghq;= lr ;sfí'

ÿïßh k;r l< ßheÿre we;=¿ ks,OdÍka ÿïßfhka nei ud¾.h mÍla‍Idjg ,lalroa§ ÿïßh mS,a,la leãf.dia ;sfnk whqre oel ;sfí' úð; uy;d wk;=r oel ;ekg iqÿiq kqj‚ka hq;=j lghq;= fkdlf<a kï ÿïßh mS,smek uyd úkdYhla isÿùug bv ;snQ nj ÿïßh ks,OdÍka mejeiQ w;r ta jk úg ÿïßh u.Ska 2"500la muK hd,afoaù ÿïßfha ueÈß kjfha .uka l< nj jd¾;d úh'

ud¾.h leãhEu ÿïßh md,l ueÈßhg oekaùfuka wk;=rej kv;a;= tallh jydu tys f.dia ÿïßh uÕ m%;sixialrKh lsÍug lghq;= lr ;snQ w;r ta fya;=fjka Bfha^14od& iji W;=re ÿïßh ud¾.fha Odjkhg mehlg jeä ld,hla ndOd t,a,ù ;sì‚'

wkqrdOmqr - ufyaIa úfÊiQßh
Wmqgd .ekSu ( www.gossipking.lk
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.