අබාධිත රණ විරුවන්ගේ කදුළු ගිනි පුපුරු වෙන්න අත ලඟයි..


wndê; rK úrejkaf.a lÿ¿ .sks mqmqre fjkak w; ,Õhs''

˜‍ fldáhd tlal yemamqKq wmsg fïjd f,dl= kE'' neßu jqfKd;a wms urdf.k uefrkak yß iqodkï˜‍
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.