ඉත්තෑවෙක් ගිලපු පිඹුරෙකුට වෙච්ච හීනෙකින්වත් නොහිතපු දේ බලන්නකෝ ඇඟ හිරිවටෙනවා


b;a;Efjla .s,mq msUqfrl=g fjÉp ySfklskaj;a fkdys;mq foa n,kakflda weÕ ysßjfgkjd 
neß foaj,a lrkak .shdu Tfydu ;uhs wka;sfïg
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.