විවාහයෙන් පස්සේ සැමියා ගැන දැනගත්තු දේ නිසා ජීවිතේම විනාශ වුණු රූමත් තරුණියකගේ සංවේදී හෙළිදරව්ව


újdyfhka miafia ieñhd .ek oek.;a;= foa ksid Ôúf;au úkdY jqKq rEu;a ;re‚hlf.a ixfõ§ fy<sorõj
orefjla ,efnkak bkakjd lsh,d oek.;af;a miafia''
ljqo wms jf.a wkd: jqKq wh n¢kak leu;s'''
uf.a yeu ySkhlau fnd|fj,d .shd'''

Ôúf;a ,iaik lshk fohg jvd jákafka .=Khym;alu'

ta .=Khym;alu f.dvkef.kakkï mjqf,a mßirh;a wksjd¾fhkau n,mdkjd'

wïud ;d;a;f.a fifkyila wdorhla ke;s ksid orejkaf.a Ôú; úkdY fjk isoaê;a fï iudch we;=f,a ´k ;rï ;sfhkjd'

ta úÈyg ,iaik Ôúf;a wmdhla jqKq ;re‚hlf.a ixfõ§ fy<sorõjls fï'

uu Wvy m<df;a' ux mjqf,a nd,hd' wfma wïuhs ;d;a;hs fjkafj,d ;sfhkafka ux mqxÑ ldf,a' 

;d;a;d fjk .eyeksfhla tlal .shdg miafia wïud ta ysf;a wudrefjka jy î,d ueß,d' 

wïuf. urKfhka miafia udj yod.;af;a wdÉÑ wïud' 

ug uf.a wïuf.hs ;d;a;f.hs uqyqKq u;l keye' ux biafldaf,a oyfha mka;shg hk;=re .shd'

ta;a uf. wdÉÑ wïud uereK ksid t;ekska tyd bf.k.kak neß jqKd' wdÉÑ wïud uereKg miafia udj n,d.kak ljqrej;a ke;sj .shd' 

kekaohs uduhs nh jqKd uu wdÉÑf.a foam<j,g whs;sh lshhs lsh,d' 

wlalhs" whshhs" ug lsõjd thd,d <Õ k;r fjkak lsh,d' 

ta;a ux talg leu;s jqfKa keye' uu mkaif,a yduqÿrejkag lsh,d fld<Ug wdjd' .dukaÜ tll riaidjg hkak'

Bg miafia fudlo jqfKa''' @
˜‍uu fndaäul k;r fj,d ;uhs riaidjg .sfha' 

fï w;r ;uhs ug fï orejf.a ;d;a;d yuqjqfKa' 

thd uf.;a tlal hd¿ jqKd' thdg wjqreÿ úis folla ú;r we;s' 

ug t;fldg wjqreÿ odihhs' uu thdj;a tlalf.k wfma wlal,df.a f.or .shd'

wlald th;a tlal l;d ny lr,d ne¨‍jd' Bg miafia wms fokakj nf,kau jf.a lido nekaÿjd' 

wms ál ojila .ug fj,d ysáhd' ta bkakfldg wlal,df.a f.org ojila fmd,sisfhka wdjd' 

weú;a lsõjd uu ne|mq tlaflkdg úreoaOj meñ‚,a,la ;sfhkjd lsh,d' 

tod ;uhs uu oek .;af;a thd l,ska lido ne|mq flfkla lsh,d' ta;a uu úYajdi lf<au keye'

fmd,sisfhka wmsj Widúhg bÈßm;a l<d' 

tod ;j;a .Ekq flfkla weú;a ysáhd' wjqreÿ ;=kl ú;r ÿfjl=;a thd tlal ysáhd' 

thdg ;snqfKa nyq újdy fpdaokdjla' Bg miafia thd wdfh;a thdf.a l,ska ìß| <Õg .shd' 

wfma mjqf,a ljqrej;a udj ndr.kak leu;s jqfKa keye' 

ug hkak ;ekla ke;s ksid udj Widúfhka —fu;a fijKg˜ tõjd' 

fufy wdjg miafia ;uhs uu oek .;af;a ug orefjla ,efnkak bkakjd lsh,d' 

ta;a b;sx fudkjd lrkako ux ys;d .;a;d orejd yod.kakjd lsh,d'

ux okakE ux fudkjd lrkako lsh,d' uf.a f.oßka udj n,kak tkafka keye' 

ta f.d,a,kag uu ,eÊcd l<d lsh,d' uf.;a woyila keye ta f.d,af,da <Õg hkak' udj ta ñksyd /jÜgqjd'

ta jf.a ñksfyla uf.a ÿjf. ;d;a;d lshkak;a ,eÊchs' 

oeka uf.a ÿjg wjqreÿ folhs' ug jhi wjqreÿ oykjhhs' 

ug fu;k bkak fjkafka ÿjg wjqreÿ ;=kla fjklï ú;rhs' thdg wjqreÿ ;=fkka miafia ÿjj fjkuu <ud ksjdihlg oudù' 

ug;a tlaflda fjkuu bkak fõú' tfyu ke;skï fjkfldfyg yß hkak ,efíù'

Thd leu;s keoao wdfh;a lido n¢kak''' @
wms jf.a wkd: fjÉp .Ekq n¢kak ljqo leu;s fjkafka'''@

Bg;a orefjl=;a tlal' ta;a ljqreyß udjhs orejjhs fokakju ndr .kakj kï f,dl= mskla'

uf.a orejf. Wmamekafkg ;d;a;df.a ku fokak mq¿jka flfkla wmsg msysg fõú lsh,d fldfydu o ys;kafka'

uu;a wdihs ,iaik Ôú;hla .; lrkak' uu fï ;;a;ajhg m;ajqfKa iudch .ek fkdokakd lñka' 

´kEjg jvd ñksiaiq úYajdi lr,d' ux leu;s keye uf.a oremeáhg;a ljod yß tal fjkjg'

ta ksid ug ´k uf.a ÿjg fyd|g W.kak,d ux jf.a fkdù thdg fyd| wkd.;hla yo,d fokak'

uf.a wïud ysáh kï ug fufyu fjk tlla keye' 

ug ys;d.kak neye wehs iudch fuÉpru wmg kmqre jqfKa lsh,d' riaidjg .sys,a,d jeä ojila ke;s ksid uf.a wf;a uy f.dvla i,a,s ;snqfK;a keye' 

wf;a ;snqKq iq¿ uqo,ska uu we÷ï .;a;d' uf.a ysf;a yqÕla n,dfmdfrd;a;= ;snqKd' oeka ta Tlafldau bjrhs'

wfma wïud jy î,d uereKg miafia ;d;a;d ;j;a lidohla lr.;a;d lsh,d ux l,ska lsõjfka' 

;d;a;d uu .ug tkjg fldfy;au leu;s keye' wdÉÑ wïud ysáhdkï ug fufyu fohla fjkafka keye' wdÉÑ wïud udj mßiaiug n,d.;a;d'

biafldaf,a hk ldf,a ug ´k jqfKa fyd|g bf.k f.k by<g hkak' 

wfma mx;sfha wh tlg tl;= fj,d l;d lrkfldg yefudagu ySk ;snqKd' 

ug;a ySk ;snqKd' oeka ta yeu ySkhlau fnd|fj,d .sys,a,d' oeka uf.a ysf;a bkafka uf.a ÿj ú;rhs'

fï n,kak uf.a ÿj fldÉpr ,iaik o lsh,d'
Wmqgd .ekSu ( www.gossip.hirufm.lk
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.