තලවතුගොඩ ගෙදරක සුරූපී තරුණියන් ලස්සන පෙන්නලා කරන තැනක් වටලයි


;,j;=f.dv f.orl iqrEmS ;re‚hka ,iaik fmkak,d lrk ;ekla jg,hs
;,j;=f.dv m%foaYfha .‚ld ksjdihla mj;ajdf.k .sh tys l<ukdlre we;=¿ ldka;djka mia fokl=g újD; jfrka;= ksl=;a lrk f,i lvqfj, ufyaia;%d;a w;sf¾l Èid úksiqre Oïñl fyaumd, uy;d fmf¾od ^29od& ksfhda. lf<ah'

;,x.u fmd,sia n, m%foaYfha ;,j;=f.dv —isá ,kavka˜ kñka fuu uOHia:dkh 2012 ckjdß 25 Èk ;,x.u fmd,Sish u.ska jegÆ wjia:dfõ tys .‚ld jD;a;Shg iQodkï ù isá ldka;djka 13la iy l<ukdlre w;awvx.=jg f.k ;sì‚' tu wjia:dfõ lvqfj, wêlrKh fj;ska wem ,nd kslau .sh iellrejka ish¨‍u fokd wêlrKh u.yßñka isá w;r tys ielldr ldka;djka wgfokl= miq.shod fmd,Sish úiska w;awvx.=jg f.k fmf¾od ^29& Èk lvqfj, ufyfia;%d;a wêlrKh fj; bÈßm;a lr ;sì‚' jfrka;= u; w;awvx.=jg m;a ielldr .‚ldjka kjfokd ,nk ui 06 olajd rlaIs; nkaOkd.dr .; lr ;nk f,i ufyaia;%d;ajrhd ksfhda. lf<ah'

fuu ielldßhka lUqremsáh - lodk - ms<shkao, - mkaksmsáh - cd we,- w;a;säh - lvq.kakdj - .fkaf.dv - jdoaÿj hk m%foaYhka ys mÈxÑ ldßhka fõ'

Trej, - Ydksld tÈßisxy
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.