හිස යටිකුරුව ඉපදී ලොවම කතා වූ මහෙන්ද්‍ර සැත්කමින් මාස 9කට පසු හදිසියේ මියයයි - Photos


ysi hál=rej bm§ f,dju l;d jQ ufykaø ie;alñka udi 9lg miq yÈisfha ñhhhs - Photos
myq.sh Èfkl bkaÈhdfõ uOH m%foaYa ys ysi Wvql=re w;g yerjqKq <ufhl= iïnkaOfhka trg udOH f;dr;=re jd¾;d lr isáhd'

Tyqf.a ysi kej;;a idudkH mßÈ h:d;;ajhg f.ktaug ie;alula lsÍug ffjoHjreka msßila leue;a; m<lr isáhd'

ta wkqj ufyakaø wYSj¾ kï jhi 13la jk orejdg fï jif¾ fmnrjdÍ udifha§ ie;alu isÿlr Tyq iqjfia ld,h .; lrekq ,enqjd'

flfia kuq;a fï jk úg jd¾;d jkafka tu 13 yeúßÈ orejd yÈisfha urKh m;aj we;s njhs' wehf.a uj úiska udOHg lreKq mjid we;af;a ;ukaf.a mq;d ysáyeáfhau ñhhEu ;uka we;=¿ mjqf,a ish¿ fokd lïmdjk m;al< njhs'

ie;alu id¾:l jQj;a bka miqj we;sjQ hï wdndOhla fuu urKhg fya;=jkakg we;s nj ffjoHjrejka ielm<lrkjd'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.