විසි වසරක වේදනාව සිර කරන් කිලෝමීටර් 700ක් ඇවිද්ද මහේල හැමෝම හඬවමින් කඳුලු සලමින් කළ සංවේදී කතාව (VIDEO)


úis jirl fõokdj isr lrka lsf,daóg¾ 700la weúoao ufya, yefudau y~jñka l÷¨‍ i,ñka l< ixfõ§ l;dj ^VIDEO&
.d,a, lrdmsáh uy frday,g wkqnoaOj ms<sld frday,la bÈlsÍu i|yd wruqo,a /ia lsÍu ms‚i fmaÿre;=vqfõ isg fojqkaor ;=vqj olajd lsf,daógr 700 la mqrd mej;s g%ේ,a md .uk Bfha ^01& wjika jqKd'

md.uk wjidkfha lrdmsáh frday,a mßY%h ;=< Bg uq,a .,a ;eîuo isÿjqKd'

fuu md .ufka uQ,l;ajh f.k ;snqfKa ysgmq kdhl ufya, chj¾Okhs'

fuys§ woyia olajñka ufya, mjid isáfha fuu ms<sld frday, bÈlsÍu i|yd wruqo,a /ia lr .ekSu ms‚i iydh ÿka ish¨‍ Y%S ,xldjdiSkag ia;+;shs lrk njhs'

óg úis jirlg by;§ ms<sld frda.fhka ñh.sh ;u fidfydhqrd isysm;ajk nj ufya, l÷¨‍ i,ñka i|yka lf<ah'

md.uk ;=<§ Y%S ,xldjdiSkaf.ka ,o m%;spdrh fln÷oehs meyeÈ<s lrñka l;d l< ufya," —uu ys;kafka uf.a ud;a Ôúf;a iqkaoru ojia 27 la f.jqkd' W;=f¾ fmaÿre;=vqfõ b|,d wms ud;rg weú,a,d ;sfhkj' Y%S ,xldfõ ck;dj ‘fl;rï iqkaor o" fl;rï mß;Hd.YS,S o"˜ hehs mjioa§ b;d yeÕ=‍ïnr úh'

^ùäfhda - BBC Sinhala - ixfoaYh&


ANTI CANCER WALK : 'ඔබ සැමට ස්තුතියි' - කඳුළු අතරින් ශ්‍රී ලංකාවාසීන්ට ප්‍රණාමය පුදන මහේල. "මගේ සොයුරා පිළිකාවකින් මිය ගිහිල්ලා අවුරුදු 20ක්. එදා ඉඳලා ගොඩක් මහින්සිවුනා ලංකාවට අවශ්‍ය මේ පහසුකම් දෙන්න," ගාල්ල කරාපිටිය රෝහලේ පිළිකා ඒකකයක් ඉදිකිරීම සඳහා මුල්ගල් තැබීමේ උත්සවයට එක්වූ හිටපු ක්‍රිකට් නායක මහේල ජයවර්ධන. ගාල්ල කරාපිටිය රෝහලේ පිළිකා ඒකකය ස්ථාපිත කිරීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයෙනුත් රුපියල් මිලියන 750ක්. වැඩි විස්තර http://www.bbc.com/sinhala/sri-lanka-37838379
Posted by BBC Sinhala - සංදේශය on Tuesday, November 1, 2016
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.