බයික් එකේ ලීස් එක ගෙවන්න තරුණියන් 7කට අමුතු ගේමක් දුන්නු අනුරාධපුර ලොක්කා


nhsla tfla ,Sia tl f.jkak ;re‚hka 7lg wuq;= f.aula ÿkakq wkqrdOmqr f,dlald
h;=remeÈfha ,Sisx jdßl f.jd .ekSu i|yd mdf¾ .sh ffjoH YsIHdjla we;=¿ ;re‚hka y;a fokl=f.a cx.u ÿrl;k meyerf.k f.dia úúO mqoa.,hkag wf,ú l< fld,a,lrejl= wkqrdOmqr uQ,ia:dk fmd,sisfha wmrdO úu¾Yk wxYfha ks,OdÍka úiska fmf¾od ^5od& ielmsg w;awvx.=jg f.k ;sfí'

rcrg úYajúoHd,fha ffjoH YsIHdjla" wkqrdOmqr fyo úÿyf,a bf.kqu ,nk YsIHdjka fofokl=" weÕ¨‍ï lïy,a fiaúldjla we;=¿ ;re‚hka y;afokl= isÿl< meñ‚,s u; udihlg wdikak ld,hla l< mÍlaIKj,ska wk;=rej iellre .,al=,u m%foaYfha§ w;awvx.=jg f.k we;'

iellre kùk mkakfha h;=remeÈhlska meñK ÿrl;kfhka l;d nia lrñka ud¾.fha .uka lrk ;re‚hkaf.a .ukauÕ wyqrd Tfyduo yf,da mdf¾ hkafka lshñka nekje§ tlajru Tjqka i;= jQ cx.u ÿrl;kh meyerf.k m,df.dia we;s nj fmd,sish mejeiqfõh'

iellre remsh,a úis oyi;a ;sia oyi;a w;f¾ jákdlñka hq;= remsh,a fo,laIhlg jvd jeä jákd cx.u ÿrl;k fidrlï lr we;s nj;a ñ,§ .;a h;=remeÈfha ,Sisx jdßlhka f.jd oeóug yelshdjla fkdue;s ksid h;=remeÈh fírd .ekSug fld,a,lEï isÿl< nj;a Tyq fmd,sishg mdfmdaÉpdrKh lr ;sfí'

iellre wkqrdOmqr m%foaYfha mÈxÑ 21 yeúßÈ újdylhl= jk w;r Tyq wkqrdOmqr ufyia;%d;a wêlrKhg bÈßm;a lsÍfuka wk;=rej y÷kd.ekSfï fmfrÜgqjla i|yd fï ui 16 jeksod f;la rlaIs; nkaOkd.dr .; lr we;'

- www.citizen.lk
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.