සුපිරි වැඩ්ඩෙකුගේ සැලසුම්වලට කොළඹ ඉදිවන තට්ටු 68 ක ඇලවුණු බිල්ඩින් එකේ වගතුග - Photos


iqmsß jeâfvl=f.a ie,iqïj,g fld<U bÈjk ;Ügq 68 l we,jqKq ì,aäka tfla j.;=. - Photos

fï Èkj, fld<U fldïm[a[ùÈh wdikakfhka .uka lrk flfkl=g bÈlrñka mj;sk wuq;= yevfha f.dvke.s,s folla oel .kakg ,efnkq we;' 

tla f.dvke.s,a,la iDcqj ;sìh§ wfkla f.dvke.s,a, thg fya;a;= lr ;sfnk we<jqK wdldrhla Èiajk fï ksjdi ixlS¾Kh ,xldfõ fmr fkdjQ úrE bÈlsÍuls'

fï ld,fha f,dalfha wxl tfla .Dy ks¾udK ie,iqïlrefjl= f,i ie,flk BY%dh,fha Wmka fudfI ie*aä fuu bÈlsÍfï ks¾udKlreh'

isx.mamQrefõ ußhdkd fí iEkaâ"ñiQßfha l*audka fikag¾ we;=¿ bÈlsÍï ks¾udK rdYshla Tyqf.ah'

fldïm[a[ ùÈfha fíf¾ jejg hdnoj j¾. wä 8000 l muK N+ñhla wdjrKh lrñka bÈjk ‘l,ïnq frisvkaIka w,aghd¾‘ f.dvke.s,s oaú;ajfha we<jqK f.dvke.s,a, ;Ügq 63 lskao iDcq f.dvke.s,a, ;Ügq 68 lskao hq;= jkq we;'

f.dvke.s,a, ógr 240 la Wi jkq we;' fuys ksjdi 400 la msysgqjkakg ie,iqï lr we;' msyskqï ;gdl"jHdhdu wx.k we;=¿ ish¨‍ kd.ßl Ôjk wjYH;d imqrkakg th fhdod .efkKq we;'

bÈlsÍu isÿ lrkafka bkaÈhdkq iud.ul vqndhs YdLdj u.sks' bÈlsÍu wjikajkakg kshñ;j we;af;a ,nk 2017 jif¾h'

jd¾;djk wdldrhg fuys ksjdi rdYshla oekgu;a úlsŒ wjikah' ksok ldur ;=kl ksjila ,laI 900 lg wdikak ñ,lg wf,ú lr we;'

tu f.dvke.s,af,a úia;rh oelafjk PdhdrEm my;ska'''
Wmqgd .ekSu ( www.rategossip.com
2017 È jev wjika jQ miq''' 
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.