728x90 AdSpace

 • Latest News

  Tuesday, November 1, 2016

  පිළිකා රෝගීන් වෙනුවෙන් කිලෝමීටර් 670ක දුරක් ඇවිද්ද මහේල අවසානයේ කදුළු සළමින් කිව්ව කතාව

  ms<sld frda.Ska fjkqfjka lsf,daóg¾ 670l ÿrla weúoao ufya, wjidkfha lÿ¿ i<ñka lsõj l;dj
  .d,a, lrdmsáh frday<g ms<sld tallhla bÈlsÍu i|yd hdmkfha fmaÿre;=vqfõ isg fojqkaor;=vqj olajd ixúOdkh lr ;sfnk TrailSL md.uk wo wjika jqKd'

  Èk 28la mqrd lsf,daóg¾ 670l ÿrla md.ufka .sh ufya, chj¾Ok we;=¿ fuu msßi wo wjidfkaÈ .d,a, lrdmsáh frdayf,a ms<sld tallhla bÈlsÍu ioyd uq,a.,a ;enqjd'

  fï W;aij wjia:dfõ§ ufya, b;du;a ixfõ§ wdldrfhka ;ukaf.a jpk lsysmh lsõfõ fufyuhs…'

  Wmqgd .ekSu ( www.gossipking.lk
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  0 comments:

  Post a Comment

  Item Reviewed: පිළිකා රෝගීන් වෙනුවෙන් කිලෝමීටර් 670ක දුරක් ඇවිද්ද මහේල අවසානයේ කදුළු සළමින් කිව්ව කතාව Rating: 5 Reviewed By: Tharindu Madhawa Dayananda
  Scroll to Top