පිළිකා රෝගීන් වෙනුවෙන් කිලෝමීටර් 670ක දුරක් ඇවිද්ද මහේල අවසානයේ කදුළු සළමින් කිව්ව කතාව


ms<sld frda.Ska fjkqfjka lsf,daóg¾ 670l ÿrla weúoao ufya, wjidkfha lÿ¿ i<ñka lsõj l;dj
.d,a, lrdmsáh frday<g ms<sld tallhla bÈlsÍu i|yd hdmkfha fmaÿre;=vqfõ isg fojqkaor;=vqj olajd ixúOdkh lr ;sfnk TrailSL md.uk wo wjika jqKd'

Èk 28la mqrd lsf,daóg¾ 670l ÿrla md.ufka .sh ufya, chj¾Ok we;=¿ fuu msßi wo wjidfkaÈ .d,a, lrdmsáh frdayf,a ms<sld tallhla bÈlsÍu ioyd uq,a.,a ;enqjd'

fï W;aij wjia:dfõ§ ufya, b;du;a ixfõ§ wdldrfhka ;ukaf.a jpk lsysmh lsõfõ fufyuhs…'

Wmqgd .ekSu ( www.gossipking.lk
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.