මට එක ඩොලරයක්වත් එපා – ලෝකෙම නායකයින්ට ආදර්ශයක් වෙමින් ඩොනල්ඩ් ට්‍ර‍ම්ප් ‘මිලියන 60ක ජනපති වැටුප‘ එපා කියයි!


ug tl fvd,rhlaj;a tmd - f,daflu kdhlhskag wdo¾Yhla fjñka fvdk,aâ g%‍ïma ‘ñ,shk 60l ckm;s jegqm‘ tmd lshhsæ
fï Èkj, f,dalhu l;dny jkafka weußldfõ kj ckdêm;sjrhd f,i f;aÍ m;ajQ fvdk,aâ g%‍ïma ms<sn|jhs'

fndfyda fokd m,l, wkdjels fndre lrñka miq.shod Tyq weußld ckdêm;sjrKh ch.%‍Kh lf,a ys,ß la,skagka mrdch lsÍfuka wk;=rejhs'

flfia fj;;a ue;sjrK jHdmdrh iufha g%‍ïma ck;dj fj; ,ndÿka fmdfrdkaÿ ms<sn| fï jk úg l;d nyla we;sj ;sfnkjd'

bka tla fmdfrdkaÿjla jkafka ;ud weußldkq ckdêm;sjrhd njg m;ajQjfyd;a Tyqg ysñ jegqm m%‍;slafIam lrk njls'

iudkHfhka weußldkq ckdêm;sjrfhl=g ysñ jegqm fvd,¾ ,laI 4la'th ,xldfõ uqof,ka remsh,a ñ,shk 60lg wdikak w.hla jkjd'

‘‘uu ckdêm;s jqjfyd;a m<uqfjkau lrkafka jegqm m%‍;slafIam lsÍuhs ug tlÿ fvd,rhlaj;a wjYH keye'jegqm w;ayßk tl ug uyf,dl= fohla fkdfjhs‘‘ hehs miq.sh iema;eïn¾ udifha mej;s /<shl§ g%‍ïma mjid ;snqKd'

flfia fj;;a g%‍ïma trg fldaám;s jHdmdßlfhl= nj ldg;a fkdryils'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.